Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Teknik- og Bygningsudvalgets møde tirsdag 18. september 2018 kl. 16.30

Lokation: Mødelokale 2E / Trzebinia, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


Fraværende:


Mødedeltagere: Poul Jørgensen, Henrik Olsen, Annelise Madsen, Lennart Nielsen, Johnna Stark, Marie Louise Madsen, Erling Skovgård-Holm


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

74. Vedtagelse af lokalplan 1.78 Vandværk i Ishøj Landsby

Resume

Der skal træffes beslutning om endeligt at vedtage lokalplan 1.78 Vandværk i Ishøj Landsby og kommuneplantillæg nr. 8.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et vandværk i udkanten af Ishøj Landsby. Ud over vandværket giver lokalplanen mulighed for at anlægge en offentlig sti gennem området. Den vil blive forbundet med stinettet i den nyplantede Ishøj Landsbyskov. Lokalplanen udlægger arealet rundt om vandværket til græs, hvor der kan plantes enkeltstående træer eller grupper af træer.

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 8, der udlægger området til teknisk formål.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 19. juni til 29. august 2018. I høringsperioden har Ishøj Kommune ikke modtaget indsigelser til lokalplanforslaget eller kommuneplantillægget.

Lovgrundlag

Planloven § 13 og 15

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.78 Vandværk i Ishøj Landsby og kommuneplantillæg nr. 8 endeligt vedtages og offentliggøres.

Beslutning

Tiltrådt.
Udvalget ønsker en varieret bivenlig beplantning.

Bilag

75. Den Nationale cyklistundersøgelse 2018

Resume

Orientering om Den nationale Cyklistundersøgelse 2018. I undersøgelsen måles cyklisternes tilfredshed med de kommunale cykelforhold. Ishøj Kommune er samlet den 2. bedste af de 32 kommuner som deltog.

Sagsfremstilling

Cyklistforbundet gennemfører hvert andet år en national cyklistundersøgelse. Ishøj Kommune deltog i 2016 for første gang i undersøgelsen.

Undersøgelsen giver et samlet overblik over cyklisternes tilfredshed med eksempelvis fremkommelighed, belægninger, fejning og tryghed.

Undersøgelsen er gennemført som et telefoninterview. 32 kommuner har deltaget i undersøgelsen.

Ud af 32 kommuner i undersøgelsen, er Ishøj Kommune den 2 bedste kommune, målt på tilfredsheden blandt cyklisterne. Ishøj Kommune er kun overgået af Furesø kommune.

Ishøj Kommune er blandt de bedste, når det gælder følgende:
- Generel tilfredshed (nr. 2 af 32)
- Omfang af cykelstinettet (nr. 1 af 32)
- Fremkommelighed (nr. 4 af 32)
- Vedligeholdelse af belægning (nr. 7 af 32)
- Fejning mm. (nr. 3 af 32)
- Kombination med offentlig transport (nr. 2 af 32)
- Tryghed - trafikuheld mm. (nr. 3 af 32)

Ishøj Kommune ligger i bunden mht. tryghed - overfald/vold:
- Tryghed - overfald/vold (nr. 31 af 32), kun i Albertslund er cyklisterne mere utrygge.

Undersøgelsen er vedlagt som Bilag 1. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager punktet til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.
Udvalget ønsker sagen videresendt til Byrådet som en efterretningssag.

Bilag

76. Vejsag (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

77. Forslag budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022

Resume

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 27. august 2018. Der blev afholdt budgetseminar den 6. september, og der er planlagt forhandlinger med byrådets partier i de kommende uger.

Sagsfremstilling

I budgetforslaget til 1. behandlingen var der en ubalance på 33,4 mio.kr. i 2019.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at Ishøj får 22 mio. kr. i særtilskud. Korrigeret herfor og for forskellige tekniske korrektioner, og under forudsætning af, at hele sparekataloget vedtages, er der en positiv ubalance på ca. 4,3 mio. kr. i 2019.

Budgetforslaget har været udsendt til høringer i råd, institutioner, brugerbestyrelser mv. samt til drøftelse og information i MED-udvalgene. Alle indkomne høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 24. september 2018.

Der vil være forhandlinger med byrådets partier i de kommende uger forud for byrådets 2. behandling af budgettet den 2. oktober.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager budgetsituationen til efterretning, under henvisning til de igangværende politiske drøftelser.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

78. Meddelelser fra Formand og Administration

Sagsfremstilling

Status vedr. legionella-indsatsen
På Teknik- og Bygningsudvalgets møde i juni måned blev der spurgt til en status vedr. legionella-indsatsen, som er aftalt i forbindelse med vedligeholdelsesplanen for kommunens ejendomme for 2018.

Status er kort, at arbejdet er i sat i gang og følger planen. Det betyder, at der nu er gang i de forberedende arbejder, og i efteråret vil første del af installeringen finde sted. Det er en 4 årig indsats.

Uddybet status:
* Legionellaprogrammet ér sat i gang.
* Projektet løber over 4 år.
* 27 desinfektionsanlæg installeres på udvalgte bygninger etapevis.
* Desinfektionsanlæggene installeres jævnt hen over de fire år, med sidste fase i 2021.

Pt. forberedes varmtvandsinstallationer til installering af desinfektionsanlæg i 2018, som er på Kærbo og Torsbo. Forberedelsen indeholder bl.a. opgaver vedr. fjernelse af "døde" rørender, efterisolering af rør, flytning eller udskiftning af blandeventiler, kontrol af pumper, indregulering mv.

Medio september, når forberedelserne forventeligt er tilvejebragt, startes selve installeringen af desinfektionsanlæggene op. Selve installeringerne løber over ca. 5 uger. Efterfølgende tager opstart og indkøring af desinfektionsanlæggene en måneds tid.
Installation af anlæg på Ishøj Skole forventes derudover at blive fremrykket og gennemføres i 2018.

Der fortsættes på samme vis de følgende 3 år med andre bygninger. Prioriteringen af rækkefølge er foretaget efter en samlet risikovurdering.Delegationer
Oversigt over sager, hvor Byggesager har benyttet delegationer. 

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. september 2019