Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Teknik- og Bygningsudvalgets møde onsdag 18. november 2015 kl. 19.00

Lokation: Ishøj Varmeværk, Industrivangen 34, 2635 Ishøj


Fraværende:


Mødedeltagere:


Mødet hævet kl.:


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

104. Dispensation fra kravet om etageantal samt facadehøjde i Byplanvedtægt 3 Store Industriområde.

Resume

Ansøger ønsker at genopføre en værkstedsbygning i 2 etager med en facadehøjde på 5,5 m. Det ansøgte er i strid med byplanvedtægtens bestemmelser om maksimal etageantal og facadehøjde og forudsætter en dispensation, selvom der er tale om genopførelse svarende til den tidligere bygning.

Sagsfremstilling

Værkstedsbygningen på Baldersbækvej 21 er brændt ned og ejer ønsker at genopføre bygningen på eksisterende fundament og terrændæk. Ejendommen bestod af 2 sammenbyggede bygninger, en bygning i ét plan og en bygning i to etager (se bilag C). Til orientering blev der i 1998 dispenseret til, at den ene bygning kunne opføres i 2 etager.

Af hensyn til indretningen af den tilknyttede kontorenhed på 1. salen, ønskes en del af bygningen opført i 2 fulde etager med en facadehøjde på 5,5 meter (se bilag D).  

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt 3 – Store Industriområde. Ejendommen er beliggende i håndværksområdet.

Af §8, stk. 2 fremgår, at bygninger højst må opføres i én etage med udnyttet tagetage og en facadehøjde på maks 4,5 m fra terræn til skæring mellem facade og tag. Byplanvedtægten åbner op for, at kommunalbestyrelsen kan tillade større højder, hvis virksomhedens indretning nødvendiggør dette og ikke medfører væsentlige ulemper på de tilstødende grunde.

Det ansøgte etageantal samt facadehøjde overskrider det maksimale etageantal samt facadehøjde i byplanvedtægten, og kræver derfor en dispensation.

Det ansøgte har været i naboorientering, og der er ikke modtaget indsigelser til projektet.

Bygningen, der ønskes opført i 2 etager, er placeret bagerst på ejendommen parallelt med vejen, jf. bilag D. Denne placering holder en afstand på ca. 4-5 meter fra naboskel og giver ingen umiddelbare gener i forhold til nabobebyggelse. Der er tidligere meddelt dispensation til opførelse af en bygning i 2 etager, i håndværksområdet, på Baldersbækvej 44 og Broenge 27. Desuden er der før dispenseret fra samme paragraf på ejendommen, og den nye bygning opføres ikke højere end den tidligere.

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation til det ansøgte. Den nye bygnings placering og dimensioner svarer til den tidligere bygning, og medfører derfor ikke større gener i forhold til naboejendommene.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

105. Endelig vedtagelse af lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken

Resume

Der skal træffes beslutning om endeligt at vedtage lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken med de anbefalede ændringer i forhold til præciseringer i forhold til støj fra jernbane.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at opføre rækkehuse på de to græsarealer mod Ishøj Boulevard og Ishøj Søvej på begge sider af Vejleåparken.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 7. september til og med 1. november 2015. I høringsperioden er der indsendt flere høringssvar. Et høringssvar fra BaneDanmark omhandler præciseringer af et overhalingsspor mellem Ny Ellebjerg og Hundige og de tilhørende støjgener fra jernbanen. To høringssvar fra beboere i Vejleåparken omhandler bekymring over manglende parkeringspladser i området, og at de grønne arealer bliver nedlagt. Desuden er der kommet to høringssvar fra beboere i Strandgårdsparken, der omhandler støj, indsigts- og udsigtsgener, trafik, færre grønne områder samt lavere ejendomsværdi. Derudover er der indsendt en underskriftindsamling imod lokalplanen fra 28 beboere i Strandgårdsparken, der bor ud mod Ishøj Boulevard. Der er ikke modtaget høringssvar vedrørende miljøscreeningen.

Der er udarbejdet et notat med kommentarer til høringssvarene, hvor det anbefales, at der sker præcisering vedr. støj.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomi

Salgsindtægten for disse arealer forventes ca. at svare til kommunens andel af byggeriets omkostninger.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at de medtagne høringssvar alene giver anlding til ændringer vedr. støj og
at lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken endeligt vedtages og offentliggøres.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

106. Fremtidig klimasikring i Det Lille Erhvervsområde

Resume

Medfinanseringsprojekt omkring klimatilpasning af Det Lille Erhvervsområde ved Industrivangen og Industriskellet i Ishøj.

Sagsfremstilling

Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune påtænker at indgå aftale om et medfinanseringsprojekt omkring klimatilpasning af Det Lille Erhvervsområde. Projektet omhandler anlæggelse af små grøfter, såkaldte wadier, langs Industrivangen og Industriskellet til håndtering af regnvand fra fortove samt byrum og tage fra matriklerne. Regnvandet forsinkes i regnvandsbassiner på Engen og Bakkedalen (se bilag) med rekreative og bynære naturoplevelser samt en Multiplads, der til hverdag har funktion som en sports- og opholdsplads, parkeringsplads, og som under ekstremregn benyttes som et bassin.

Hvis aftalen om medfinansiering indgås i 2015, kan Ishøj Forsyning afholde alle anlægs- og driftsomkostninger til klimatilpasningsprojektet. I 2016 nedsættes forsyningens mulighed for medfinansiering til 75% af omkostningerne.

Da aftalen derfor anbefales indgået i 2015, anbefales det, at Byrådet bemyndiger administrationen til at indgå aftalen med Ishøj Forsyning i lighed med Kommunens aftale med Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose om etablering af nødpumpe ved Ishøj Havn.

Der er opstillet økonomioverslag for dette projekt og for en traditionel kloakteknisk løsning, som indebærer, at regnvandsledningerne i vejene opdimensioneres betydeligt. Det forlagte projekt er vurderet som omkostningseffektivt for forsyningen.

Lovgrundlag

Medfinansieringsbekendtgørelsens §3 om projekter i rekreative områder samt §4 om projekter i/på veje.

Økonomi

Det økonomiske overslag for anlægget af den traditionelle kloaktekniske løsning er 25,6 mio. kr.
Det økonomiske overslag for anlægget af det alternative forslag er 21,6 mio. kr.
For begge løsninger vil den årlige driftsudgift være ca. 1,1 mio. kr.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Byrådet bemyndiger administrationen til inden udgangen af 2015 at indgå aftale med Ishøj Forsyning om klimatilpasning af Det Lille Erhvervsområde ved Industrivangen, idet Byrådet finder, at det pågældende projekt er hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt og ikke indebærer udgifter for kommunen.

 

 

Beslutning

Til indstillingen tilføjes:
... idet byinventar ikke er indeholdt i projektet.

Tiltrådt.

Bilag

107. Vejbump og hastighedsnedsættelse på Ishøj Havn

Resume

Ishøj Havn har fremsendt en ansøgning om vejbump og hastighedsnedsættelse.

Sagsfremstilling

Havnefoged Frederik Staal fra S/I Ishøj Havn har den 15. september 2015, fremsendt en ansøgning om vejbump og en hastighedsbegrænsning på 30 km/t i Ishøj Havn. Ansøgning er vedlagt som Bilag A.

Park- og Vejcenteret har efterfølgende foretaget 2 målinger med følgende resultater:
Søhesten ved havnekontor: Gennemsnitshastighed 22,3 km/t og 215 køretøjer i et gennemsnitsdøgn
Søhesten ud for 1C: Gennemsnitshastighed 23,8 km/t og 413 køretøjer i et gennemsnitsdøgn

Placering af målinger fremgår af Bilag B.

På baggrund af gennemsnitshastighederner på 22,3 og 23,8 km/t vurderes, at der ikke et behov for hastighedsdæmpning på Ishøj Havn.

Der er i dag en
anbefalet maksimal hastighed på 30 km/t i Ishøj Havn (de blå tavler), tavlerne er placeret ved indkørslen til havnen. Det foreslås, at de nuværende tavler skiftes med hastighedsbegrænsning på 30 km/t (røde tavler), således der er maksimalt må køres 30 km/t i hele havneområdet. Placering af tavler fremgår på Bilag C.

Politiet har givet samtykke til en 30 km/t zone på Ishøj Havn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje
Bekendtgørelse om vejafmærkning
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at der gives afslag på vejbump,
at ansøgning om hastighedsbegrænsning på 30 km/t på Ishøj Havn imødekommes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

108. Deltagelse i national cyklistundersøgelse 2016

Resume

Ishøj Kommune har modtaget en invitation til at deltage i den nationale cyklistundersøgelse i 2016. Der skal drøftes muligheden for en eventuel deltagelse i undersøgelsen.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget en invitation fra Det kommunale Cykelråd og Cyklistforbundet til at deltage i den nationale cyklistundersøgelse i 2016.

Undersøgelsen har til formål at klarlægge cyklisternes tilfredshed med de kommunale cykelforhold. Resultatet vil give en god basisviden til fremtidige drøftelser omkring cykling i vores kommune.

Det er MEGAFON, som gennemfører undersøgelsen. De kontakter telefonisk 150 cyklister i hver kommune, og stiller cirka 18 spørgsmål til hver cyklist.

Der er 19 kommuner i Det Kommunale Cykelråd, som alle deltager i undersøgelsen, eksempelvis København, Aarhus, Aalborg og Odense Kommune, men også Ballerup og Gladsaxe, som måske er mere sammenlignelige med vores kommune, deltager i undersøgelsen.

Park- og Vejcenteret foreslår, at Ishøj Kommune deltager i undersøgelsen, idet den nuværende viden om cykelforholdene er baseret på henvendelser fra enkelte borgere. Undersøgelsen vil tilvejebringe et samlet overblik over tilfredsheden blandt cyklisterne, samt muliggøre en sammenligning med andre kommuner.

Invitation er vedlagt som Bilag A.

Økonomi

Udgift på kr. 18.000 for deltagelse i undersøgelsen afholdes over Park- og Vejcenteres driftsbudget i 2016

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at Ishøj Kommune deltager i undersøgelsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. september 2019