Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Udvalget for Øget Tryghed i Ishøj Kommunes møde onsdag 9. september 2020 kl. 17.00

Lokation: Byrådssalen - Ishøj Rådhus, etage 2


Mødedeltagere:
Fra Ishøj Byråd:
Borgmester Ole Bjørstorp (formand)
Sengül Deniz
Merete Amdisen
Jeannette Merklin (fraværende)
Erkan Yapici
Poul Jørgensen
Ole Wedel-Brandt
Lennart Hartmann Nielsen
Kalbiye Yüksel


Øvrige deltagere:
Politikommissær Sune Loklindt
Repræsentant for Vildbanegård Dorte Hjort (fraværende)
Repræsentant for AAB og Ishøj Boligselskab Poul Erik Christensen

Repræsentant fra Ishøj Ungdomsskole Murat Kütük
Repræsentant fra Ungerådet Sonja Mirlashari
Borgerrepræsentanter Rabia Köyluöglu (fraværende), Heidi Jensen og Preben Nygaard

Fra administrationen
Direktør for Velfærd og Uddannelse Lisbet Lentz
Centerchef for Børn og Forebyggelse René Juhl
Konsulent for proaktiv kriminalitetsforebyggelse Brian Bergmann

 

 

 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

11. Velkomst ved borgmester Ole Bjørstorp

Beslutning

Taget til efterretning.

12. Status på Natteravnene i Ishøj

Sagsfremstilling

Formand for Natteravnene Søren Mortensen deltager under dette punkt og giver en status på foreningens virke.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Formand Søren Mortensen gav en status på Natteravnene og deres virke:

Der er pt. 30 medlemmer, og der er plads til mange flere. Natteravnene har base i Brohuset, og de går ture hver fredag og lørdag aften, altid i hold af tre.

Natteravnene er ikke et vagtværn, de er altid i byrummet på børnenes/de unges præmisser. Det er med andre ord børnene/de unge, der selv skal henvende sig til Natteravnene.

13. Kriminalitetsstatistik

Sagsfremstilling

Politikommissær Sune Loklindt orienterer om den seneste kriminalitetsstatistik med fokus på den utryghedsskabende kriminalitet.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Politikommissær Sune Loklindt fremlagde den seneste kriminalitetsstatistik for Ishøj (2019) med følgende opmærksomhedspunkter:

 • Der er et generelt fald fra 2018 til 2019 på 15 % i de samlede anmeldelser.
 • Brandstiftelse er faldet med 12 %.
 • Indbrud i beboelse er faldet med 42 %.
 • Økonomisk kriminalitet er steget, herunder dokumentfalsk og bedrageri på nettet.
 • Kriminalitet på internettet er stigende, og det er en tendens, man ser i hele Danmark
 • Vold, her ses en stigning på 33 %, dette er også en generel tendens i hele Danmark. Her skal det bemærkes, at det kan skyldes, at borgerne finder sig i mindre og anmelder episoder, der ikke før ville blive anmeldt, ligesom det kan være et krav at anmelde små-episoder på arbejdspladsen ift. potentiel arbejdsskadeerstatning.

I udvalget var der en generel drøftelse af, hvilke former for vold, der gemmer sig bag det samlede tal.

Et nyt initiativ hos politiet er tryghedsopfølgning. Hvis en borger kontakter politiet, og politiets operatør i servicecenteret vurderer, at borgeren fortsat er utryg, sendes borgerens henvendelse til lokalbetjenten, der efterfølgende ringer borgeren op for at høre mere om dennes oplevelser.

Når børn/unge træffes i bekymrende selskab, på bekymrende steder eller på bekymrende tider, vil politiet fremover kontakte forældrene til barnet/den unge med det samme.

Præsentationen, der blev fremvist på mødet er vedhæftet referatet.

14. Status på projekterne Baba og Bydelsmødre

Sagsfremstilling

Leder for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse Mette Engbæk Jensen giver en status på projekterne Baba og Bydelsmødre.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Mette Engbæk Jensen gav en status på de to projekter.

Begge projekter er kommet godt i gang og har god rekruttering.

Hos både bydelsmødrene og baba-fædrene er der god stemning, høj grad af fortrolighed, god energi og anerkendelse af hinanden.

Der opleves samtidig god samarbejdsvillighed på tværs i kommunen, bl.a. fra de fagprofessionelle, der skal deltage på møderne hos Baba og Bydelsmødre.

Oplæg fra mødet er vedhæftet referatet.

Bilag

15. Udvalgets afsluttende rapport til Byrådet

Resume

Af kommissoriet for arbejdet i Udvalget for Øget Tryghed, der blev vedtaget af Byrådet den 5. februar 2019, fremgår det, at udvalgets arbejde finder sted i perioden fra den 1. marts 2019 til 1. oktober 2020. Det fremgår ligeledes, at formålet med udvalgets arbejde er at udarbejde en handleplan, der beskriver initiativer, der kan bidrage til at nedbringe antallet af kriminelle hændelser i Ishøj Kommune.

På mødet præsenteres forslag til den afsluttende rapport for udvalgets arbejde, der munder ud i en handleplan efter den endelige godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Den afsluttende rapport for arbejdet i Udvalget for Øget Tryghed er bygget op, således, at der først i rapporten kortlægges de data, der er forelagt for udvalget. Herefter beskrives det, hvordan udvalget har arbejdet med en række temaer - alle under overskriften 'Tryghed i Ishøj'. Temaerne er:
 

 • Dannelse
 • Relationer
 • Klubber i alle boligkvarterer
 • Konsekvens
 • Byens fysiske indretning
   

Hvert tema afsluttes med en indstilling/anbefaling til Byrådet. Disse anbefalinger er ligeledes samlet forrest i rapporten.

Rapporten bliver layoutet inden behandlingen i Byrådet.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed indstiller, at den afsluttende rapport for udvalgets arbejde godkendes af Byrådet på mødet den 6. oktober 2020.

Beslutning

Rapporten blev gennemgået side for side, og udvalgets medlemmer havde mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger til rapporten.

Rapporten rettes til efter ovenstående og sendes til høring hos udvalgets medlemmer.

Rapporten behandles på Byrådets møde den 6. oktober.

Der blev udtrykt ønske om et ekstra møde med besøg fra kommunens gadeplansmedarbejdere, der inviteres til at fortælle om den aktuelle situation i byen.

Borgmester Ole Bjørstorp spurgte borgerrepræsentanterne, om arbejdet i udvalget har været interessant, hvilket blev bekræftet.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 11. september 2020