Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Udvalget for Øget Tryghed i Ishøj Kommunes møde torsdag 12. september 2019 kl. 17.00

Lokation: Mødelokale Tårnbjerget (rum 232) - Ishøj Rådhus, etage 2


Mødedeltagere:
Fra Ishøj Byråd:
Borgmester Ole Bjørstorp (formand)
Sengül Deniz
Merete Amdisen
Jeannette Merklin
Erkan Yapici
Poul Jørgensen
Ole Wedel-Brandt
Lennart Hartmann Nielsen (fraværende med afbud)
Kalbiye Yüksel
(fraværende med afbud)


Øvrige deltagere:
Vicepolitiinspektør Søren Uhre
Repræsentant for Vildbanegård Dorte Hjort
Repræsentant for AAB og Ishøj Boligselskab Poul Erik Christensen (fraværende med afbud)

Repræsentant fra Ishøj Ungdomsskole Murat Kütük
Repræsentant fra Ungerådet Karima Rasmussen (fraværende med afbud)
Borgerrepræsentanter Rabia Köyluöglu, Heidi Jensen og Preben Nygaard

Fra administrationen
Direktør for Velfærd og Uddannelse Lisbet Lentz (fraværende med afbud)
Centerchef for Børn og Forebyggelse René Juhl
Konsulent for proaktiv kriminalitetsforebyggelse Brian Bergmann

 


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

11. Orientering om projektet 'Bydelsmødre'

Sagsfremstilling

Formålet med bydelsmødreindsatsen er at bringe håb og forandring i kvinders liv. Grundtanken i bydelsmødrekonceptet er, at mødre på mange måder er nøglen til hele familiens sociale og kulturelle integrationsproces.

SSP-konsulent Annie Johansson fra Rødovre Kommune og bydelsmor Batool Abu Laban holder et oplæg om projektet 'Bydelsmødre, samt hvilke muligheder og udfordringer, der er i projektet.

Hvad kan projektet, og hvad betyder det at være bydelsmor.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Pointer fra oplægget:

 • Projektet styrker kvindernes viden og tilknytning til samfundet. Herved styrkes de beskyttende faktorer, der kan modvirke de risikofaktorer, som potentielt kan føre til kriminalitet.
 • Den direkte kontakt fra konsulent til kommune er en stor fordel ift. viden og relationer.
 • Det er en tidskrævende indsats, der kræver en høj grad af koordination.
 • Bydelsmødre guider på sigt andre kvinder ind i systemet.
 • Indsatsen har kostet ca. 20.000 kr., hvoraf halvdelen er fra kommunen og halvdelen er fra boligselskabet.

12. Orientering om fædreforeningen 'BABA'

Sagsfremstilling

BABA – Fædre For Forandring er en forening, der har til formål er at styrke fædres deltagelse i børns liv. Gennem indsatsen bliver frivillige fædre klædt på til at motivere andre fædre til deltagelse i børns liv.

Foreningen blev grundlagt i 2013, da det daværende ministerium på integrationsområdet (Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) kontaktede Fonden for Socialt Ansvar med ønske om samarbejde i forhold til udvikling og opstart af en landsdækkende indsats for fædre.

SSP-konsulent Linda Liebst fra Ballerup Kommune holder et oplæg om, hvad BABA er, samt hvilke muligheder, der ligger i projektet. Der arbejdes på, at en far fra BABA-projektet deltager under dette punkt.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Pointer fra oplægget:

 • Projektet er ikke baseret på at uddanne fædrene, men er mere dialogbaseret. Der er plads til fædrenes undren over systemet.
 • Peer to Peer: Det vurderes, at 12 BABA fædre kan ”nå” ca. 600 andre fædre.
 • BABA fædrene fungerer som brobyggere til samfundet.
 • Man får øje på ressourcestærke familier, man ellers ikke kender, som gerne vil hjælpe, men ikke ved, hvor de kan gøre det.
 • En meget tidskrævende indsats med et stort behov for fastholdelse.
 • Økonomi: Der findes forskellige pakker. Mellempakken koster 70.000 kr.

13. Inspirationskatalog til det tryghedsfremmende og kriminalitetsforebyggende arbejde

Sagsfremstilling

På mødet i Udvalget for Øget Tryghed den 16. maj 2019 blev der givet en præsentation af inspirationskataloget til det tryghedsfremmende og kriminalitetsforebyggende arbejde i Ishøj Kommune.

Udvalget besluttede på mødet, at inspirationskataloget drøftes på mødet i september 2019.

Inspirationskataloget er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed drøfter inspirationskataloget til det tryghedsfremmende og kriminalitetsforebyggende arbejde i Ishøj Kommune.

Beslutning

Inspirationskataloget blev drøftet af udvalgets medlemmer. Herunder Tryghedsvandinger, BABA, Bydelsmødre, børne- og ungekonference, gadeplansarbejde, rollemodeller, klubber og foreninger.

Det blev nævnt, at man for tiden har et projekt ”Familien i Fokus”, der arbejder målrettet med kriminalitetstruede familier.

Politiet opfordrede til at sætte benhårdt ind på forebyggelse og derved bryde fødekæden med den erkendelse, at det tager nogle år.

Bilag

14. Interne initiativer og projekter som er kriminalitetsforebyggende.

Sagsfremstilling

På mødet giver Rabia Köyluöglu en kort introduktion til interne initiativer og projekter, som er kriminalitetsforebyggende.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Det blev pointeret, at det er en begrænset version, da der findes flere indsatser end de beskrevne, som kan virke kriminalitetsforebyggende.

Det blev besluttet at drøfte inspirationskataloget på næste møde i udvalget.

15. Eventuelt

Beslutning

Intet til punktet.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 16. september 2019