Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Udvalget for Øget Tryghed i Ishøj Kommunes møde torsdag 14. marts 2019 kl. 17.00

Lokation: Byrådssalen - Rådhuset, etage 2


Mødedeltagere:
Fra Ishøj Byråd:
Borgmester Ole Bjørstorp (formand)
Sengül Deniz
Merete Amdisen
Jeannette Merklin
Erkan Yapici
Poul Jørgensen
Ole Wedel-Brandt
Lennart Hartmann Nielsen
Kalbiye Yüksel


Øvrige deltagere:
Vicepolitiinspektør Søren Uhre
Repræsentant for Vildbanegård Dorte Hjort
Repræsentant for AAB og Ishøj Boligselskab Poul Erik Christensen

Repræsentant fra Ishøj Ungdomsskole Murat Kütük
Repræsentant fra Ungerådet: Karima Rasmussen
Borgerrepræsentanter: Rabia Köyluöglu, Heidi Jensen og Preben Nygaard

Fra administrationen
Direktør for Velfærd og Uddannelse Lisbet Lentz
Centerchef for Børn og Forebyggelse René Juhl
Konsulent for proaktiv kriminalitetsforebyggelse Brian Bergmann

 


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Velkomst ved borgmester Ole Bjørstorp

Sagsfremstilling

 • Præsentation

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

2. Gennemgang af kommissorium

Sagsfremstilling

Kommissorium for udvalgets arbejde er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

3. Oplæg ved vicepolitiinspektør Søren Uhre

Sagsfremstilling

 • Gennemgang af diverse statistikker over utryghedsskabende hændelser.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Vicepolitiinspektør Søren Uhre fremlagde diverse data i forhold til utryghedsskabende handlinger i Ishøj Kommune.

 • Skyderier: To i 2016, to i 2017 og fem i 2018.
 • En stor del af de utryghedsskabende handlinger har en sammenhæng med kampen om hash-markedet.
 • Ordninger som ”Tryghedsambassadører” og ”Bestil en betjent” blev omtalt.
 • En eventuel stigning i statistikkerne er ikke nødvendigvis et udtryk for stigende kriminalitet, men kan være resultatet af øgede indsatser fra politiet, fx bandepakker, visitationszoner m.m.
 • Vigtigheden af, at politiet får informationer fra civilsamfundet blev pointeret.

4. Temaer til kommende møder

Sagsfremstilling

 • Drøftelse og beslutning af, hvilke temaer, der skal behandles på kommende møder.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed drøfter og beslutter temaer til kommende møder.

Beslutning

Der blev givet følgende forslag til kommende temaer:

 • Dannelse: De unge mangler dannelse, hvilke indsatser kan vi sætte i værk, hvor både de unge og deres forældre er målgruppe?

Forældrene på banen, - det er dem, der er tæt på de unge, og det er deres børn. Hvad skal der til, for at drengene føler, at de er en del af samfundet? - Forældreansvar.

Hvordan kan skolernes bidrage i forhold til at træne børn og unge i at være demokratiske borgere?

 • Relationer: Hvordan kan vi arbejde med at skabe positive fællesskaber, der kan være et alternativ til banderne?

Hvordan kan man skabe relationer mellem utrygge borgere, og de borgere der skaber utryghed?

Giv initiativet til de unge, - en del unge har mistet initiativet og forventer, at kommunen løser problemerne og imødekommer alle ønsker.

Brandkadetter og politikadetter, - Hvilke muligheder er der for, at disse forløb kan spredes til andre boligområder end Vejleåparken?

 • Klubber i alle boligkvarterer: De unge drenge/mænd har ikke nogen steder at mødes, så de ønsker lokale klubber i alle boligområder?

Der gives udtryk for bekymring i forhold til at oprette mange klubber, da de kan give anledning til, at klubberne begynder at kæmpe mod hinanden.

Samarbejde mellem klubber og boligselskaber, hvordan kan det samarbejde etableres, og hvad skal det handle om?

 • Konsekvens: Hvordan kan vi arbejde med konsekvens og 0-tolerance? Vi har en hardcore-gruppe, der kun forstår det på den hårde måde, og der er en yngre gruppe hardcore på vej op gennem systemet. Hvad gør vi ved dem?
 • Byens fysiske indretning: Hvor og hvordan kan vi indrette områder for unge? Hvordan kan vi arbejde med belysning, beplantning og indretning det offentlige rum?

Mobil overvågning, - hvilke erfaringer er der i andre byer med mobil overvågning?

Færdselssikkerhed, - hvad med rundkørsler frem for lyssignaler?

 • Tryghedskoordinator: Har Ishøj brug for en tryghedskoordinator?

5. Datoer for kommende møder

Sagsfremstilling

 • Møder i 2019: Den 14/3, den 16/5, den 12/9 og den 14/11.
 • Møder i 2020: Den 6/2, den 14/5 og den 10/9.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Mødedatoerne blev vedtaget.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. september 2019