Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ungdomsskolebestyrelsens møde onsdag 11. februar 2015 kl. 17.00

Lokation: Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud til aftentelefon: 23395686


Til stede: Ebbe Rosenberg, Sengül Deniz, Erkan Cakmak, Bjarne Børgesen, Mads Marconie Ljungberg, Michael Hansen, Lisbeth Sneistrup Kjelberg, Kenneth Strøm, Gunnar Thulin

Fravær. Michael Krøll

Michael Hansen blev ej indkaldt til sidste bestyrelsesmøde og skal derfor ikke stå som fraværende uden afbud.


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Meddelelser

Sagsfremstilling

1) Nyt medlem af ungdomsskolebestyrelsen (mundtligt)

2) Orientering om Den Flyvende Kuffert (bilag)

3) Orientering om Den Almene Undervisning (bilag)

4) Orientering om Ungdomskulturhuset (bilag)

5) Orientering om Medieoasen (bilag)

6) Orientering om Ishøj Motor Center (bilag)

7) Orientering om Sjov lørdag (bilag)

8) Orientering om Program 2015 / 16 (mundtlig orientering)

9) Skituren i vinterferien 2015 (mundtlig orientering)

10) Viksomhedsplan 2015 (mundtlig orientering)

11) El - bil til ungdomsskolen (mundtlig orientering)

12) Bestyrelsens vedtætgter (mundtlig orientering)

13) Trivselsundersøgelsen 2015 (bilag)

 

Beslutning

ad 4 ) Der ønskes en fortløbende information om Ungerådets arbejde.

ad 7 ) Aktiviteter skal evalueres og koordineres med kommunens øvrige aktivitetet feks. Minisport.

ad 12) Vi henviser til at bestyrelsen har fremsendt ændringer til Center for Kultur og Fritid. Bestyrelsen ønsker et svar.  

Tiltrådt

 

Bilag

2. Personale

Sagsfremstilling

Ungdomsskoleinspektøren orienterer om personaleforhold.

Beslutning

Der blev orienteret om at en deltidsansat i Ungdomskulturhuset, er blevet færdig som ungdomspædagog. Der er en ung i virksomhedspraktik i Den Flyvende Kuffert.  

Vores pedelmedhjælper fortsætter i løntilskud.

Problemet vedr. manglende ansættelse af sekretær bekymrer bestyrelsen. Det bliver rejst i KU på mandag den 16. februar 2015.

 

3. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge

Resume

Som et led i arbejdet med forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge har Familiecentret, PPR-center og Center for Børn og Undervisning i samarbejde udarbejdet et forslag til en politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge.

Det foreslås, at politikken sendes til udtalelse i de relevante bestyrelser.

 

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 19, stk. 5 skal Byrådet udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Byrådet og offentliggøres. Byrådet skal revidere beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller.

Som led i arbejdet har centrene udarbejdet vedhæftede forslag til 'Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge'.

Det foreslås, at politikken sendes til udtalelse i skolebestyrelser, dagtilbuddenes forældrebestyrelser, ungdomsskolebestyrelsen og kulturskolebestyrelsen.

Udover udarbejdelse af politikken har Familiecentret, PPR-center og Center for Børn og Undervisning iværksat en gennemgang af Ishøj Kommunes beredskab og tilhørende dokumenter. Som et led i arbejdet har centrene indledt et samarbejde med Videncenter for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle overgreb mod børn (SISO) under Socialstyrelsen. SISO har blandt andet gennemlæst politikudkastet og yder rådgivning i forbindelse med gennemgangen af beredskabet.

IndstillingKultur- og Fritidsudvalget indstiller, at 15. december 2014, pkt. 69:

ungdomsskolebestyrelsen og kulturskolebestyrelsen høres i perioden fra den 16. december til torsdag den 27. februar kl. 12.00.Kultur- og Fritidsudvalg, 15. december 2014, pkt. 69:

Tiltrådt. 

Beslutning

Det er et godt stykke arbejde der er lavet i udvalget, og vi i bestyrelsen er glade for tiltaget, og vil indarbejde det i Undomsskolens hverdag.

Tiltrådt 

Bilag

4. Holddannelser og aktiviteter

Sagsfremstilling

Ungdomsskoleinspektøren fremlægger oversigter over forskellige aktiviteter i ungdomsskolen (bilag)

Beslutning

Vi opfordrer til at holdlisten opdateres.

Tiltrådt 

 

Bilag

5. Genoptagelse af punkt fra bestyrelsesmødet den 29. oktober 214 vedr. opsamling fra bestyrelsesweekend i august 2014

Sagsfremstilling

Ungdomsskoleinspektøren fremlægger bestyrelsens konklusioner i en 10-punkts oversigt med henblik på ungdomsskolens fortsatte arbejde med målopfyldelse i resten af indeværende valgperiode (bilag)

Beslutning

Bestyrelsen vedtager at de 10 punkter er fokusområder der skal arbejdes med.

Tiltrådt

 

Bilag

6. Ungdomsskolebestyrelsens møderække i 2015

Sagsfremstilling

Ungdomsskoleinspektøren foreslår - efter indhentede oplysninger - at ungdomsskolebestyrelsen afholder møder efter følgende plan i 2015

Onsdag den 11. februar 2015

Onsdag den 13. maj 2015

Onsdag den 26. august 2015

Onsdag den 28. oktober 2015

Alle møder begynder kl. 17.00 

Beslutning

 Punktet genoptages på mødet den 13. maj 2015

 

7. Kulturelle og uddannelsesmæssige arrangementer i ungdomsskolebestyrelsen

Sagsfremstilling

Ungdomsskoleinspektøren gør opmærksom på en tidligere beslutning vedr. overnævnte.

Ungdomsskolebestyrelsens medlemmer bedes fremkomme med forslag til dette. 

Beslutning

Punktet genoptages med en liste med forslag på næste møde og med henblik på at sætte datoer på.

Tiltrådt 

 

8. Økonomi

Sagsfremstilling

Ungdomsskoleinspektøren redegør for den økonomiske situation. Bilag uddeles på mødet. 

Beslutning

Ungdomsskoleinspektøren fortæller at der søgt om overførsel, for de penge der ikke er brugt i 2014. Vi venter på svar.

Ungdomsskolebestyrelsen vil gerne have forklaret, hvor ansvaret for Værkstedet er placeret, da Værkstedets økonomi fremgår på Ungdomsskolens regnskabsrapport.

Tiltrådt

 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 3. september 2019