Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ungdomsskolebestyrelsens møde onsdag 23. november 2016 kl. 17.00

Lokation: Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud bedes meddelt aftentelefonen: 23395686Sagspunkter der blev behandlet på mødet

9. Meddelelser

Sagsfremstilling

  1. Beskrivelser fra de forskellige afdelinger (bilag) - Herunder MedieOasen, Ishøj Motorcenter, Ungdomskulturhuset og Den Almene Undervisning
  2. Statistik (bilag)
  3. Økonomi (bilag udleveres på mødet)
  4. Social Media Manager (Ida Marie Wonsild er inviteret til at give en beskrivelse af dette nye tiltag)
  5. Orientering om controlling på Ungdomsskolen og på Ishøj Motor Center
  6. Tidsplan for den nye klubstruktur (der skal indkaldes til ekstraordinært møde om dette punkt snarest muligt)
  7. Videofilm om gadeorienterede unge vises for ungdomsskolebestyrelsen

Beslutning

Ad 3. Bestyrelsen ønsker en oversigt over indtægtsdækket virksomhed.

Ad. 7 Videofilm om gadeorienterede unge vises på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 15. december 2016.

Taget til efterretning.

Tiltrådt.

Bilag

10. Renovering af motorcrossbanen på Ishøj Motor Center

Sagsfremstilling

Daglig leder af Ishøj Motor Center, Mikkel Houmann, fremsender tilbud fra firmaet Molbak og RGS 90 A/S om at hæve motorcrossbanen med ca. 1 meter. Der bliver i samme moment lagt dræn således at banen kan holdes tør. Denne renovering af banen er uden udgift for Ishøj Motorcenter og dermed for Ishøj Kommune.

Ungdomsskoleinspektøren anbefaler at ungdomsskolebestyrelsen godkender at der arbejdes videre med forslaget.

Mikkel Houmann er inviteret til dette punkt.

 

Beslutning

Ungdomsskolebestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med forslaget og det skal sendes til behandling hos relevante myndigheder. Bestyrelsen forventer at få forslaget til efterbehandling og, at ungdomsskolen ikke påføres ekstraudgifter i forbindelse med renoveringen.

Tiltrådt.

Bilag

11. Fastlæggelse af møderække

Sagsfremstilling

Ungdomsskolebestyrelsen skal fastlægge 4 ordinære møder f.s.a. året 2017

Beslutning

Ungdomsskolebestyrelsen beslutter at holde 6 årlige møder i 2017. Forslag til datoer drøftes på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 15. december 2016. Møderne ønskes placeret i følgende måneder: Februar, april, juni, august, oktober og december.

Tiltrådt.

Tillægssager

12. Ungerundersøgelse 2016: Høring af forslag til ny klubstrategi i Ishøj Kommune

Sagsfremstilling

I foråret 2016 gennemførte Ishøj Kommune en ungeundersøgelse, der havde til formål at afdækkede de unges fritidsliv og herunder brug af kommunens fritidstilbud. På baggrund af undersøgelsens resultater besluttede Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget på deres møder i juni 2016, at administrationen skulle fortsætte arbejdet med at afdække de unges fritidsvaner og udarbejde oplæg til formål for kommunens aftenklubber og ungdomsskolens klubdel, herunder forslag til et mere bæredygtigt klubtilbud. Sagen blev efterfølgende behandlet på byrådsmødet den 21. juni. På den baggrund blev oplæg til ny strategi for Ishøj Kommunes klubtilbud sendt i høring hos skolebestyrelser samt i Ungdomsskolens bestyrelse forud for behandling i de stående udvalg.

Oplægget til ny klubstrategi og klubstruktur blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget på et fælles udvalgsmøde den 19. september 2016. På mødet besluttede de to udvalg, at administrationen skulle udarbejde et materiale med en model med fast koordinering mellem klubberne. Udvalgene besluttede endvidere, at modellerne drøftes i de to udvalg i november 2016, inden materialet sendes i høring.

Det reviderede oplæg indeholder formål, mål og principper for en ny klubstrategi og klubstruktur i Ishøj, som skal favne bredere og derved nå flere unge i målgruppen fra 6. klasse til og med 17 år. Oplægget indeholder endvidere en tidsplan, hvori det foreslås, at den nye klubstruktur træder i kraft den 1. august 2017.

I oplægget der vedhæftes dagsordenen er beskrevet modeller for klubstruktur for de unge. Materialet vil endvidere blive udleveret på mødet.

 

Beslutning

Punktet er udsat til behandlig i Ungdomsskolebestyrelsen ved ekstraordinært møde den 15. december 2016

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. september 2019