Hvad kan vi hjælpe med?

Dagtilbud i Ishøj Kommune

Læs om rammer og retningslinjer for dagtilbud i Ishøj Kommune samt privat pasning, kombinationstilbud mv.

Pasningsgaranti, retningslinjer for ind- og udmeldelse mv.

Ishøj Kommunes visitationsregler for plads i dagpleje og daginstitutioner beskriver retningslinjerne for ind- og udmeldelse mv. i dagtilbud.

I visitationsreglerne kan du bl.a. læse om retningslinjerne for:

 • Ansøgning om plads i dagpleje og daginstitution
 • Pasningsgaranti
 • Søskendegaranti
 • Distrikter
 • Tilbud om plads
 • Udmeldelse
 • Oprykning til børnehave fra dagpleje og vuggestue
 • Ønske om flytning til et andet dagtilbud
 • Oprykning fra børnehave til sfo
 • Manglende brug af en plads
 • Frit valg over kommunegrænser

Oversigt over kommunale dagtilbud

I Ishøj Kommune er der 10 kommunale daginstitutioner og én dagpleje. 

Private pasningsordninger mv.

Ishøj Kommune giver tilskud til godkendte private pasningsordninger i eller uden for kommunen. Privat børnepasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen. Kommunen skal dog godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning. Du kan læse mere om privat pasning, herunder om ansøgning, godkendelse, tilskuddets størrelse, retningslinjer for overgang mellem privat pasning og optagelse i et kommunalt dagtilbud mv. på denne side.

Pt er der i Ishøj Kommune en enkelt godkendt privat pasningsordning: Den private pasningsordning Bjørn Poulsen.

Der er ingen godkendte privatinstitutioner eller private dagplejere i Ishøj Kommune.

Ishøj Kommune giver ikke tilskud til pasning af egne børn.

Privatinstitutioner

Ishøj Kommune har ingen godkendte private institutioner. Du finder Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner på denne side.

Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Kombinationstilbuddet er en mulighed for at blive indskrevet i en deltidsplads i et dagtilbud sammen med et tilskud til fleksibel pasning. Fleksibel pasning er en ordning, hvor man som forældre selv ansætter en børnepasser eller, hvor man køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen. 

Du kan læse mere om kombinationstilbuddet på denne side.

Deltidsplads 30 timer om ugen

Forældre som afholder fravær efter reglerne i barselsloven har ret til en deltidsplads i dagtilbud på 30 timer om ugen. Deltidspladsen kan gives til ældre søskende i alderen 26 uger og indtil skolestart i det dagtilbud hvor barnet er indskrevet.

Forældre der har ret til barseldagpenge efter §§ 20 – 23 i barselsloven har også mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud frem til begge forældre har genoptaget deres arbejde fuldt ud. Forældrene skal dog minimum afholde barselsfravær svarende til 7 timer om ugen.

Deltidspladsen konverteres automatisk til en fuldtidsplads inklusive betaling for en fuldtidsplads når barselsfraværet ophører.
 
Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode. Retten til deltidsplads bortfalder, hvis fraværsperioden afbrydes eller fraværet på anden vis ophører. Det er dog muligt at beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode af mindre end 5 ugers varighed.
 
Den ansøgte periode for deltidsplads skal begynde den 1. i måneden og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber.
 
Ophør af deltidspladsen
Afbrydes eller ophører barselsfraværet konverteres deltidspladsen automatisk til en fuldtidsplads pr. den 1. i den førstkommende måned og der opkræves forældrebetaling svarende til en fuldtidsplads.
Forældre kan vælge at overgå til en fuldtidsplads, inklusive betaling for en fuldtidsplads, før udløb af den ansøgte periode. Dette kan dette ske ved henvendelse til Ishøj Kommunes Pladsanvisning og skal ske med mindst 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.
 
Forældrenes oplysningspligt
Forældrene har pligt til at oplyse Pladsanvisningen, hvis barselsfraværet afbrydes af en periode på mere end 5 uger eller hvis barselsfraværet på anden vis ophører. Forældrene skal oplyse Pladsanvisningen senest 2 måneder før ændringen skal træde i kraft.
 
Dokumentation for barsel 
I forbindelse med ansøgningen skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest. Er der indgået aftale om barsel med arbejdsgivere eller jobcenter, skal kopi af denne ligeledes fremsendes.

Deltidspladsens timetal og komme- og gåtider
Deltidspladsen kan ikke overstige 30 timer om ugen. 
 
Hvis dagtilbuddet oplyser kommunen om at der mere end tre gange er gjort brug af pladsen i dagtilbuddet i mere end 30 timer konverteres deltidspladsen automatisk til en fuldtidsplads pr. den 1. i den førstkommende måned. Dette betyder ligeledes at der opkræves fuld forældrebetaling for pladsen i dagtilbuddet. 
 
Barnet, som er indskrevet i deltidspladsen skal være afleveret i dagtilbuddet senest kl. 9. Barnets komme og gå-tider skal aftales gensidigt med dagtilbuddets ledelse for 1 måned ad gangen.
 
Takst
Forældrebetalingen for en deltidsplads er reduceret i forhold til betalingen for en fuldtidsplads. Se taksten for en deltidsplads på denne side.

Retningslinjer for plads i dagtilbud i øvrigt
Deltidspladser er omfattet af retningslinjerne for ansøgning om plads i dagtilbud, pasningsgaranti, søskendegaranti, opsigelsesvarsler, udmeldelse mv. jf. Ishøj Kommunes visitationsregler for plads i dagpleje og daginstitutioner. Du kan læse retningslinjerne i menuen "Pasningsgaranti, retningslinjer for ind- og udmeldelse mv." ovenfor.

Ansøgning
Ansøgning om deltidsplads sker ved henvendelse til Ishøj Kommunes pladsanvisning. Inden ansøgningen om deltidsplads indgives skal ansøgeren have afholdt møde om deltidspladsen med ledelsen i den institution, hvor barnet er indskrevet. I forbindelse med ansøgningen indhenter Pladsanvisningen dokumentation fra dagtilbuddets ledelse om at mødet er afholdt.
 
Ansøgningen om deltidsplads skal indsendes til pladsanvisningen senest 3 måneder inden deltidspladsen ønskes. Deltidspladsen gives 3 måneder efter ansøgningen er godkendt.

Takster for dagpleje, daginstitution og sfo

Du finder taksterne for dagpleje, daginstitution og sfo på denne side.

Lukkedage

Dit barn har mulighed for pasning på alle hverdage, men ikke i weekender, på helligdage samt Grundlovsdag og juleaftensdag. Dagtilbuddet kan desuden holde lukket på hverdage, hvis der er lavt fremmøde af børn.

På denne side finder du en oversigt over dagtilbuddenes lukkedage.

Digital Pladsanvisning

I den digitale pladsanvisning kan du skrive dit barn på venteliste til dagpleje og daginstitution, du kan melde dit barn ud m.m. Når du skriver dit barn op til en plads skal du tage stilling til, hvornår I har behov for pladsen. 

Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 26. september 2019