Hvad kan vi hjælpe med?

Den Kommunale Ungeindsats i Ishøj: Ishøj Uddannelse og Job (IUJ)

Er du under 25 år og har du brug for uddannelsesvejledning kan du kontakte Ishøj Uddannelse og Job (IUJ)

Uddannelsesvejledningen kan:

 • Informere dig om ungdomsuddannelserne
 • Informere dig om adgangskrav
 • Hjælpe dig med at finde den ungdomsuddannelse der passer til dig og dine kompetencer
 • Hjælpe dig med tilmeldingen til ungdomsuddannelse
 • Vejlede dig om SU
 • Hjælpe med afklarende praktikforløb

Du kan finde din uddannelsesvejleder herunder eller kontakte Ishøj Uddannelse og Job (IUJ) på tlf.

43 57 42 40 eller via sikkermail på dette link.

Om Ishøj Uddannelse og Job (IUJ)

Med "Aftale om bedre veje til uddannelse og job", som blev indgået politisk den 13. oktober 2017 fik kommunerne ansvaret for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som kommune skal vi sikre en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Kommunens opgave bliver at:

 • Gøre unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse
 • Koordinere den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen

Ishøj Kommune har valgt at etablere en ungeenhed, som har fået navnet Ishøj Uddannelse og Job (IUJ). Ishøj Uddannelse og Job varetager og koordinerer opgaverne i aftalen og de tilknyttede love.

Ishøj Uddannelse og Job varetager:

 • Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse
  Grundskolevejlederne arbejder tæt sammen med skolerne og indgår i vejledning af eleverne i uddannelsesparathedsvurderinger, forældresamtaler og undervisningen i uddannelse og job
 • Vejledningen om 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse og/eller beskæftigelse
 • Opsøgende og opfølgende indsats til unge under 25 år, som hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse
 • Den sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen i samarbejde med medarbejdere og ledere fra Center for Børn og Forebyggelse, Center for Voksne og Velfærd og Vallensbæk Jobcenter. Den tværgående indsats er organiseret som faste netværksmøder forankret og koordineret af ungeenheden Ishøj Uddannelse og Job

Ishøj Uddannelse og Job er forankret i Børne- og Undervisningsudvalget, som en driftsenhed under Center for Dagtilbud og Uddannelse under direktørområdet Velfærd og Undervisning.

Uddannelsesvejledning for elever i folkeskolen

Du vil møde din uddannelsesvejleder allerede på 7. klassetrin.

Herunder kan du finde den vejleder der er tilknyttet din skole:

Vejlebroskolen, Gildbroskolen og Skolen på Ishøjgård:

Mette Mundt, tlf: 2011 7388


Vibeholmskolen, Ådalens privalskole og Next 10 klasse:

Thomas Jølf, tlf: 3123 2861


Strandgårdskolen og Ishøj skole:

Ketty Larsen, tlf: 3123 2845

Du kan også sende os en sikker mail via dette link.

Uddannelsesvejledning for unge mellem 15-25 år

Er du mellem 15 og 25 år og har du brug for uddannelsesvejledning kan du kontakte:

Sanne Lindsten, tlf: 3123 2853

Reza Sediqhishiraz, tlf: 2011 72 95

Dennis Hjuler, tlf: 2365 1833

Hvis du bor i Vejleåparken kan du kontakte Ketty Larsen på tlf: 3123 2845

Du kan også sende os en sikker mail via dette link.

Uddannelsesvejledning for unge i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Kontaktoplysninger på vejledere for unge i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU):

Ungekoordinator/STU-vejleder

Tine Theil, tlf: 6193 6260

Ungekoordinator/STU-vejleder

Rikke Bloch Nielsen, tlf: 4019 8644

Du kan også sende os en sikker mail via dette link.

Den Skolestyrkende Indsats

Den Skolestyrkende Indsats er en håndholdt indsats målrettet Ishøj Kommunes folkeskoleelever fra 7.- 9.klasse. 

Målgruppen for Den Skolestyrkende Indsats er elever, som har vanskeligt ved at være i folkeskolen eller som slet ikke møder op til trods for flere forsøg på at få eleven tilbage til skolen. Der er en høj grad af diversitet blandt målgruppen, men fælles er, at det er elever, der ikke kun har faglige udfordringer men ofte også personlige, sociale, psykiske og/eller familiære problemer.

En elev tilknyttet Den skolestyrkende Indsats forbliver indskrevet på sin folkeskole. Eleven har som udgangspunkt sin skoledag på ungdomsskolen, hvor der arbejdes med de sociale og faglige udfordringer der vanskeliggør en stabil skolegang. Det tilsigtes, at eleven er indskrevet i en begrænset periode, hvorefter eleven langsomt tilbagesluses til sin folkeskole.

Visitation til Den Skolestyrkende Indsats sker udelukkende via skolelederen på elevens folkeskole.

Kontakt til Den Skolestyrkende Indsats:

Ungekoordinator

Lene Preus, tlf: 3123 2842 

Pædagogisk Vejleder

Dennis Gregersen, tlf: 2483 0635

Du kan også sende os en sikker mail via dette link.

Plusholdet

Plusholdet er Ishøj Kommunes nytteindsats og har til formål at hjælpe dig i uddannelse eller beskæftigelse.

Målgruppen for Plusholdet er:
• Jobparate borgere
• Åbentlyst uddannelsesparate
• Ledige dagpengemodtagere

Når du er en del af Plusholdet vil du komme i nytteindsats, hvor du skal arbejde for din ydelse. Arbejdsopgaverne vil bestå af samfundsnyttige opgaver på en kommunal arbejdsplads, hvor du vil indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et reelt stykke arbejde, som har værdi.


Hver fredag, vil du sammen med andre, som er en del af Plusholdet, deltage i undervisning i Ishøj Uddannelse og Job. Her vil du få hjælp til at udarbejde CV og ansøgninger, modtage information om dine uddannelsesmuligheder og blive præsenteret for ledige job mm.


På Plusholdet vil du samarbejde med vores straksaktiveringskonsulent, som vil følge dig i hele forløbet. Det er med straksaktiveringskonsulenten du kan lave aftaler om virksomhedspraktik.

På Plusholdet er der desuden tilknyttet en uddannelsesvejleder, som kan vejlede og hjælpe dig med at søge om optagelse på en uddannelse.

Kontakt til Plusholdet:

Straksaktiveringskonsulent

Ivana Babic, tlf: 2031 4696

Uddannelsesvejleder

Dennis Hjuler, tlf: 2365 1833

Du kan også sende os en sikker mail via dette link.

Unge med Kant (Projekt)

Unge med Kant

Unge med Kant er et projekt, som understøtter udsatte unge mellem 15-29 år, der står uden uddannelse og arbejde.

Projektet har fokus på at skabe en meningsfuld plan sammen med de unge, som skal være meddesignere af deres eget forløb.

Formålet er at støtte de unge i at opnå selvforsørgelse og få det liv, som de ønsker sig. 

Unge med Kant er iværksat og ledes af EUK og gennemføres i Region Syddanmark og i Region Hovedstaden - i alt i samarbejde med ti kommuner og seks erhvervsskoler.

Projektet er tidsafgrænset og løber indtil juni 2022.

Kontaktoplysninger til Unge med Kant:

Projektleder

Anne Louise Esbensen, tlf: 5143 1871

Ungekoordinator

Joan Yang, tlf: 6193 6259

Du kan sende os en sikker mail via dette link.

Administration

Kontaktoplysninger til administrationen i Ishøj Uddannelse og Job:

Leder

Mette Hensel, tlf: 3123 2869

Administrativ AC-medarbejder

Carmen Andersson, tlf: 2335 8905

E-mail:
Send os en sikker mail via dette link.

Find os i Brohuset

Mål - og søgetal for søgning til ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse

Der blev med EUD- aftalen fra november 2018 bl.a. fastsat krav til kommunerne om særlige måltal for søgning til erhvervsuddannelserne, dette grundet behovet for flere faglærte i fremtiden.

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt skal fastsætte lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og præsentere disse samt de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne på kommunens hjemmeside. Følgende tre kategorier skal der foreligge måltal for:

- Erhvervsuddannelse, både eud og eux
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3- årige
- Øvrige

 I Ishøj Kommune er følgende måltal for søgning til erhvervsuddannelser besluttet:
1. at mindst 25 % af eleverne i 2020 vælger en erhvervsuddannelse umiddelbart efter 9. eller 10. klasse.
2. at mindst 30 % af eleverne i 2025 vælger en erhvervsuddannelse umiddelbart efter 9. eller 10. klasse.

Nedenstående tabel viser Ishøj Kommunes søgetal samt landsgennemsnittet fra 2018 til og med 2021. 

Den første tabel på billedet viser opdelt søgetal for henholdsvis 9. og 10. klassetrin. Den anden tabel viser det samlede søgetal for 9. og 10. klassetrin.

Begge tabeller viser elevernes 1. prioritet, hvilket betyder at der reelt kan være elever, der søger en gymnasial uddannelse som 1. prioritet men som starter på en erhvervsuddannelse, da de ikke opfylder adgangskravet eller ikke består en optagelsesprøve.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Du kan sende sikker digital post til Ishøj Uddannelse og Job via dette link.

Når du sender en sikker mail, kan du udveksle følsomme og fortrolige oplysninger, uden at uvedkommende kan få adgang til indholdet i din mail.

Du skal bruge NemID for at få adgang til sikker digital post.

Oplysninger behandlingen af dine personoplysninger

For at kunne besvare din henvendelse behandler Ishøj Kommune de oplysninger, du har sendt til os.

Dette har vi som dataansvarlige pligt til at oplyse dig om efter databeskyttelsesforordningens artikel 14.

Hvis det er nødvendigt for at behandle eller besvare din henvendelse, kan kommunen indhente flere oplysninger eller videregive dine oplysninger til andre myndigheder. Hvilke personoplysninger vi behandler om dig afhænger af, hvad din henvendelse handler om.

Vi gemmer dine oplysninger i den tid, det er nødvendigt for at besvare din henvendelse.

Hvis dine oplysninger indgår i behandlingen af en sag, gemmer vi oplysningerne så længe det er nødvendigt i forbindelse med sagsbehandlingen, hvorefter oplysningerne slettes eller arkiveres i henhold til gældende lovgivning.

Dine rettigheder i forbindelse med behandlingen

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig (indsigtsret i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15).

Du har ret til at få rettet/slettet oplysninger om dig, som er urigtige (databeskyttelsesforordningens artikel 16 og 17).

Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål eller er utilfreds med, hvordan kommunen behandler dine personoplysninger, kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

Daniel Bach
Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening
Bygaden 2
2630 Taastrup
Mail: dpo-d@htk.dk
Tlf: 2399 0519.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 8. april 2021