Hvad kan vi hjælpe med?

Ekstraordinært fravær

Ishøj Kommune ønsker at stramme op omkring elevers fravær fra undervisningen

Baggrunden er at, eleven går glip af den planlagte undervisning, som kan være af afgørende betydning for at eleven kan følge med i efterfølgende undervisning. Ved fravær fra klassen i selv kortere perioder, sker der omrokeringer i gruppen, som barnet efter fraværet skal forholde sig til. Dette griber forstyrrende ind i barnets indlæring. Et barns fravær fra en arbejdsgruppe går ikke kun ud over barnet selv. Barnet kan have en central rolle i forbindelse med gruppearbejde, der stiller andre dårligere på grund af fraværet.

Der er således to vinkler fravær, den fraværendes og de ikke-fraværendes. Set med den fraværendes øjne er fravær lig med mistet undervisning. For de ikke-fraværendes vedkommende har fravær betydning for læringsmiljøet og for opfattelsen af, hvilke normer der gælder for almindelig skolegang[1].

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, § 5:

  • ”Hvis skolens leder på grund af særlige begivenheder i familien m.v. har givet en elev tilladelse til at holde ekstraordinært fri fra skole uden for de almindelige ferier og fridage registreres et sådant fravær, jf. § 1, stk. 2, nr. 2.
  • Stk. 2. Afgørelsen om ekstraordinær frihed træffes på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære.”

Det hedder endvidere i folkeskoleloven, at forældre eller værge ikke stille hindringer i vejen for at barnet kan modtage undervisning.

I Ishøj Kommunes skolevæsen betyder det konkret, at

  • Det til enhver tid er skolelederen, som på grundlag af en konkret vurdering beslutter om ekstraordinær frihed kan bevilges
  • Forudsætningen for at skolens leder kan give sin tilladelse er, at der foreligger en skriftlig ansøgning fra barnets forældre eller værge. Skriftlig ansøgning kan ske pr. e-mail, i kontaktbog eller lign.
  • Giver skolelederen sin tilladelse, skal et fravær registreres som lovligt fravær.
  • Har skolens leder ikke givet sin tilladelse, skal et eventuelt fravær registreres som ulovligt fravær.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575



Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 2. juli 2015