Hvad kan vi hjælpe med?

Endelig vedtagelse af lokalplan 1.70 Tangloppen Camping på Ishøj Havn

Byrådet har den 7. juni 2016 endeligt vedtaget lokalplan 1.70 Tangloppen Camping på Ishøj Havn

Forslaget til lokalplan har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2016 til den 2. maj 2016. I høringsperioden modtog Ishøj Kommune tre indsigelser. Lokalplan blev vedtaget med mindre ændringer, da forpagterboligen ikke kan være helårsbolig, og campingpladsen kan ikke overgå til vintercampering. Derudover er der i redegørelsen præciseret, at der skal søges dispensation til eksisterende bebyggelse og beplantning, campingpladsen 135 enheder, samt forpagterbolig, udstykning, og vinteroplag af campingvogne efter lokalplanens vedtagelse. Til sidst er der tilføjet bestemmelser fra lokalplan 1.54 Ishøj Havn vedrørende bebyggelse og hegning i henhold til en tidligere aftale med Naturstyrelsen, så lokalplan 1.70 viderefører havnens udtryk i bebyggelse og intention med hegning.

Campingpladsen blev etableret på Ishøj Havn i 1981 med en midlertidig tilladelse. Udarbejdelsen af forslaget sker på baggrund af ønsket om en permanent tilladelse. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en forpagterbolig på 175 m2 og stiller krav til boligens omfang og udseende, derudover fastholdes eksisterende bebyggelse og beplantning. Lokalplanen giver mulighed for solceller og solfangere på campingpladsens bebyggelse og udpeger et område med mulighed for vinteroplag af op til 26 campingvogne. 

Campingpladsens kystnære placering betyder, at den ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. Samtidig ligger den inden for Store Vejleås beskyttelseslinje for en del af campingpladsen. Beskyttelseslinjerne betyder restriktioner for bebyggelse og ændringer af landskabet i områder, der ikke er udpeget til havneformål. Desuden er campingpladsen en del af kystkilen, som er udpeget i Fingerplan 2013, det betyder, at der ikke kan være helårsbeboelse eller vintercampering i lokalplanområdet. 


Lokalplan 1.70 kan læses i sin helhed på www.ishoj.dk.

Ændringer, der er foretaget siden forslaget på baggrund af indsigelser og bemærkninger, kan blive oplyst ved henvendelse til Ishøj Kommune Plan.

Retsvirkninger
Lokalplanen medfører ikke handlepligt for grundejerne, men er en handlemulighed. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed
Ønsker du at klage over afgørelsen, skal du inden fire uger fra planens offentliggørelse sende klagen direkte til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside finder du en vejledning til, hvordan du gør: http://nmkn.dk/. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kroner. 

Du kan kun klage over retlige spørgsmål i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 4. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at byrådet ikke har truffet en afgørelse indenfor de lovmæssige rammer. Du kan derimod ikke klage over, at byrådet burde have truffet en anden afgørelse. 

Hvis du ønsker at indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra datoen for planens offentliggørelse jf. § 62 stk. 1 i planloven.

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 13. juni 2016