Hvad kan vi hjælpe med?

Endelig vedtagelse af lokalplan 1.72 Rækkehusene Musvitten, Jægerbuen og kommuneplantillæg nr. 1

Byrådet har den 1. september vedtaget lokalplan 1.72 Rækkehusene Musvitten, Jægerbuen og kommuneplantillæg nr. 1. De er offentliggjort uden ændringer den 7. september 2015

Ishøj Byråd vedtog den 1. september 2015:

• Lokalplan 1.72 Rækkehusene Musvitten, Jægerbuen
• Kommuneplantillæg nr. 1

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i høring i perioden fra den 11. maj 2015 til den 6. juli 2015. I høringsperioden modtog Ishøj Kommune én indsigelse. Derudover fremlagde Venstre en mindretalsudtalelse ved vedtagelsen af forslaget til offentliggørelse, som har fulgt lokalplanen i høringsperioden. Lokalplan og kommuneplantillæg blev vedtaget uden ændringer.  

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 14 rækkehuse. Rækkehusene tager udgangspunkt i Jægerbuens eksisterende rækkehusbebyggelse med for- og baghave. Bebyggelsen bliver opført i to etager med mørkt saddeltag og facader i hvidt puds med espalier til begge sider. Rækkehusenes orientering er øst-vest. 

Rækkehusene bliver forbundet til det eksisterende stisystem i området via en intern sti. Langs stien skal en åben vandrende lede overskydende regnvand til det kommunale regnvandssystem Den eksisterende fælles parkeringsplads skal udvides med 14 parkeringspladser, der knytter sig til rækkehusbebyggelsen. Derudover stiller lokalplanen krav om solceller på rækkehusenes tage.

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 1, som indeholder en ny kommuneplanramme 1.B.25. Den forhøjer bebyggelsesprocenten til 75, sætter parkeringsnormen til én parkeringsplads pr. bolig inklusiv handicapparkering og ændrer grundstørrelsen til minimum 98 m2.

Lokalplan 1.72 og kommuneplantillæg nr. 1 kan læses i sin helhed på www.ishoj.dk.

Høringsnotatet kan rekvireres ved henvendelse til Ishøj Kommune, Plan-, Bygge- og Miljøcenter.

Retsvirkninger
Lokalplanen medfører ikke handlepligt for grundejerne, men er en handlemulighed. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed
Ønsker man at klage over afgørelsen, skal klagen inden 4 uger (det vil sige inden 1. januar 2015) fra planens offentliggørelse indgives til Ishøj Kommune, så vidt muligt elektronisk på pbm@ishoj.dk. Ishøj Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr.

Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Ishøj Kommune. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside

I henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Afgørelsen kan efter § 58, stk. 1, nr. 4 påklages. Det vil sige, at der kan klages, hvis man mener, at byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at byrådet burde have truffet en anden afgørelse. 

Hvis De vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse.

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 9. september 2015