Hvad kan vi hjælpe med?

Endelig vedtagelse af lokalplan 1.82 Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen

Lokalplanafgrænsning for lokalplan 1.82

Endelig vedtagelse af lokalplan 1.82 Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen samt kommuneplantillæg nr. 4

Ishøj Byråd vedtog den 3. april 2018 lokalplan 1.82 Støjafskærmning langs Køge Bugt Motorvejen samt kommuneplantillæg nr. 4.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden fra den 13. november  2017 til den 2. februar 2018. I høringsperioden modtog Ishøj Kommune 27 høringssvar fra enkeltpersoner og grundejerforeninger. Der er udarbejdet et samlet høringsnotat for både lokalplanforslag, kommuneplantillæg med miljørapport og projekt med tilhørende miljøkonsekvensrapport. De indkomne høringssvar har ført til ændringer og præciseringer i lokalplanen i henhold til blandt andet hegning og kortmateriale.

Lokalplan 1.82 giver mulighed for at forhøje og udbygge den eksisterende støjvold langs Køge Bugt Motorvejen med skærme eller jordvold  og dermed mindske støjgener for boligområderne langs Køge Bugt Motorvejen. Lokalplanen giver også mulighed for at indarbejde rekreative tiltag såsom legepladser, nye stier og beplantning. Derudover kan der etableres klimaprojekter

Lokalplanområdet afgrænses mod nordvest af  Køge Bugt Motorvejen i et 60-100 meter bredt bælte, og Vejleåstien mod nordøst nær kommunegrænsen til Vallensbæk Kommune, og mod sydvest til søen Ørnekæret nær Greve Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 medfører primært ændringer i arealet for de fire eksisterende kommuneplanrammer i området.

Særindstilling

Lokalplan,  kommuneplantillæg , miljørapport samt miljøkonsekvensrapport blev vedtaget med en særindstilling som kan læses på ishoj.dk.

Lokalplan

Kommuneplantillæg

Særindstilling

Høringsnotat

Opsummering af høringsnotat

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk   eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal betales et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ishøj Kommune. Ishøj Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning

Miljøvurdering

I forbindelse med forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er der udarbejdet en miljørapport med miljøvurdering af planerne efter bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (herefter miljøvurderingsloven).

Klima- og Miljøudvalget vedtog den 21. marts 2018 ”Miljørapport for forslag til lokalplan og Kommuneplantillæg for støjdæmpning langs Køge bugt Motorvejen”.

Rapporten har været i offentlig høring i 8 uger sideløbende med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen.

Der er lavet et samlet høringsnotat for alle indsigelser og kommentarer, som er modtaget i forhold til etableringen af støjdæmpningen, da det ikke fremgår klart af alle høringssvar om de indsendt i henhold til planforslagene, projektet eller miljørapporterne.

Sammenfattende redegørelse

Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, skal der i forbindelse med de endeligt vedtagne planer udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som beskriver:

  • hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet,
  • hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
  • hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
  • hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.

Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidig med den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget.

Links

Miljørapport

Høringsnotat

Notat opsummering

Sammenfattende redegørelse

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk   eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal betales et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ishøj Kommune. Ishøj Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 10. april 2018