Hvad kan vi hjælpe med?

Endelig vedtagelse af lokalplan 1.93 Daginstitution, Industrivangen 26

Teknik og Bygningsudvalget har 10. december 2019 endeligt vedtaget lokalplan 1.93 Daginstitution, Industrivangen 26.

Forslag til lokalplan 1.93 er udarbejdet på baggrund af enkelte ændringer til lokalplan 1.81 Daginstitution, Industrivangen 26. Ændringerne indeholder en præcisering af anvendelsesbestemmelsen samt en tilføjelse af lovtekst i redegørelsen. Ændringerne medfører ikke, at anvendelse eller andre forhold i lokalplan 1.81 ændres. Lokalplan 1.93 giver derfor fortsat mulighed for at opføre en daginstitution på Industrivangen 26.

Præcisering og tilføjelse af lovtekst i Lokalplan 1.93 har været i høring i 2 uger i perioden fra den 8. november til den 25. november 2019. I høringsperioden modtog Ishøj Kommune én indsigelse. Lokalplanen er vedtaget uden ændringer, da indsigelsen er rettet mod lokalplanen som helhed og ikke mod de ændringer, der har været i høring. 

Lokalplan 1.93 kan læses i sin helhed på http://planportal.ishoj.dk/.

Retsvirkninger
Lokalplanen medfører ikke handlepligt for grundejerne, men er en handlemulighed. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 
Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videreforsendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelsen. Se betingelserne på Nævnenes Hus.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 18. december 2019