Hvad kan vi hjælpe med?

Forslag til lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret

Forslag til lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret med kommuneplantillæg nr. 11 sendes i høring indtil 11. maj 2020. Bemærk yderligere forlængelse til 17. august 2020

Vedrørende offentlig høring af lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret samt kommuneplantillæg nr. 11: 
Høring af kommuneplantillæg nr. 11 samt lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret er udsat til 17. august 2020 grundet de særlige omstændigheder ifm. Covid-19. Høringen er udsat, da beboere på Kærbo har ønsket, og skal have mulighed for, at afgive deres eventuelle indsigelser. Datoen er fastsat, så det er muligt for beboerne på Kærbo at mødes og få hjælp til at sammenfatte bemærkninger efter karantænens ophør, i henhold til de seneste anbefalinger fra Statsministeriet. 

Ishøj Byråd vedtog 4 februar 2020. Bemærk yderligere forlængelse til 17. august 2020.

• Forslag til lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret.
• Forslag til kommuneplantillæg nr. 11.

• Screening og afgørelse heraf ifm. lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Bebyggelsen er etageboliger med en base af rækkehuse, hvorpå der opføres villaer med inspiration fra blandt andet funkisvillaen og længehuset. Basen er placeret som en åben karré på den østlige side af Mosegårdsstien. På den vestlige side opføres en to-etagers bygning med mindre boliger. Villaerne er forbundet af altangange og gangbroer, hvor rækkehusene har for- og baghaver. 

 
Ved udarbejdelse af Lokalplan 1.80 ændres afgrænsningen af gældende kommuneplanrammer 1.B.22 og 1.D.7. En del af kommuneplanramme 1.D.7 inddrages og sammenlægges med den eksisterende kommuneplanramme 1.B.22 til en ny kommuneplanramme 1.B.31 Boliger ved Gadekæret. Kommuneplantillægget fastsætter nye rammer for anvendelse, maksimal bygningshøjde samt etageantal.

Særindstilling

Der er ved vedtagelsen af lokalplanforslaget kommet en særindstilling fra Henrik Olsen (S), der ikke tilslutter sig Ishøj Byråds ændringer af lokalplanforslagets §§ 6.1, 6.9 og 6.15. Bestemmelserne  lød oprindeligt: § 6.1 Facader skal opføres i beton eller facadeplader i fibercement med en let struktureret overflade i lyse farver i hvide og grå nuancer. Facader kan udføres med puds. § 6.9 Minimum fire boliger på etage 3 skal have saddeltage. Resten af boligerne skal opføres med flade tage. § 6.15 Bebyggelsen skal opføres med flade tage.

Bestemmelserne  lyder efter ændringerne: § 6.1 Facader skal opføres i beton eller facadeplader i fibercement i lyse farver i røde eller gule nuancer, der farvestemmer med Kærbo og boligbebyggelsen Gadekæret. Facader kan udføres med puds. § 6.9 Minimum halvdelen af boligerne på etage 3 skal have saddeltage. Resten af boligerne må opføres med flade tage. § 6.15 Bebyggelsen skal opføres med 45 gr. hældning på tagene.

Planforslagene er i offentlig høring indtil 11. maj 2020. Bemærk yderligere forlængelse til 17. august 2020.

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser til planforslagene. Efter offentlighedsfasen vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer, bliver indarbejdet, inden lokalplan vedtages endeligt. 

Dit høringssvar kan skrives direkte i den digitale lokalplan. Det kan også sendes til Ishøj Kommune, Center for Byudvikling, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj eller pr. e-mail: plan@ishoj.dk og skal være modtaget senest 17. august 2020. 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil forslagene er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 4. februar 2020 og indtil forslaget er endeligt vedtaget. Dog senest et år frem.

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 20. maj 2020