Hvad kan vi hjælpe med?

Forslag til lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret

Forslag til lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret med kommune-plantillæg nr. 11 sendes i høring indtil 3. april 2020.

Ishøj Byråd vedtog 4 februar 2020

• Forslag til lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret.
• Forslag til kommuneplantillæg nr. 11.
• Screening og afgørelse heraf ifm. lov om miljøvurdering af Planer og Programmer og konkrete projekter (VVM).

Bebyggelsen er etageboliger med en base af rækkehuse, hvorpå der opføres villaer med inspi-ration fra blandt andet funkisvillaen og længehuset. Basen er placeret som en åben karré på den østlige side af Mosegårdsstien. På den vestlige side opføres en to-etagers bygning med mindre boliger. Villaerne er forbundet af altangange og gangbroer, hvor rækkehusene har for- og baghaver. 
 
I udarbejdelse af Lokalplan 1.80 ændres afgrænsningen af gældende kommuneplanrammer 1.B.22 og 1.D.7. En del af kommuneplanramme 1.D.7 inddrages og sammenlægges med den eksisterende kommuneplanramme 1.B.22 til en ny kommuneplanramme 1.B.31 Boliger ved Gadekæret. Kommuneplantillægget fastsætter nye rammer for anvendelse, maksimal bygningshøjde samt etageantal.

Der er i vedtagelsen af den offentlige høring af lokalplanforslaget kommet en særindstilling fra Henrik Olsen, der ikke tilslutter sig Byrådets ændringer af § 6.1, 6.9 og 6.15. Paragrafferne lød oprindeligt: § 6.1 Facader skal opføres i beton eller facadeplader i fibercement med en let struktureret overflade i lyse farver i hvide og grå nuancer. Facader kan udføres med puds. § 6.9 Minimum fire boliger på etage 3 skal have saddeltage. Resten af boligerne skal opføres med flade tage. § 6.15 Bebyggelsen skal opføres med flade tage.

Paragrafferne lyder efter ændringerne: § 6.1 Facader skal opføres i beton eller facadeplader i fibercement i lyse farver i røde eller gule nuancer, der farvestemmer med Kærbo og boligbebyggelsen Gadekæret. Facader kan udføres med puds. § 6.9 Minimum halvdelen af boligerne på etage 3 skal have saddeltage. Resten af boligerne må opføres med flade tage. § 6.15 Bebyggelsen skal opføres med 45 gr. hældning på tagene.

Planforslagene er i offentlig høring indtil 3. april 2020.

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser til planforslagene. Efter offentlighedsfasen vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer, bliver indarbejdet, inden lokalplan vedtages endeligt. 

Dit høringssvar kan skrives direkte i den digitale lokalplan. Det kan også sendes til Ishøj Kommune, Center for Byudvikling, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj eller pr. e-mail: plan@ishoj.dk og skal være modtaget senest 3. april 2020.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil forslagene er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 4. februar 2020 og indtil forslaget er endeligt vedtaget. Dog senest et år frem.

Miljøvurdering af planer og programmer

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Ishøj Kommune vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en Ishøj Byråd vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (lovbekendt-gørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). I planforslagene er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet en miljørapport.

Klagemulighed

Ishøj Byråds beslutning om, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport af lokalplanforslag 1.80 samt kommuneplantillæg nr. 11 kan påklages til Natur- og Miljøklage-nævnet, hvad angår retlige spørgsmål.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 

Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videreforsendelsen. 
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelsen. Se betingelserne på Nævnenes Hus.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 6. februar 2020