Hvad kan vi hjælpe med?

Forslag til lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge Syd

Forslag til lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge Syd og kommuneplantillæg nr. 10 er i høring indtil 31. oktober 2019

Ishøj Byråd vedtog den 3. september 2019: 

Forslag til lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge Syd 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 10
Screening af Miljøvurdering af planer og programmer

Lokalplanen gør det muligt at opføre 12 rækkehuse og et etagebyggeri med 56 boliger. Rækkehusene bliver opført i to etager med syd- og nordvendte haver. Etagebyggeriet bliver opført som seniorboliger i tre etager placeret som tre længer omkring en vinterhave. Vinterhaven fungerer som fælles opholdsareal for beboerne.

Begge bebyggelser bliver opført med lyse gul/brune blødstrøgne teglsten. Lokalplanområdet er støjplaget fra motorvejen, hvilket har haft betydning for placeringen af bebyggelsen. Etagebyggeriets placering er med til at skærme for støj ved rækkehusene.

Lokalplanafgrænsningen inkluderer en del af den grønne kile syd for det bebyggede område, hvor der er fastsat krav til beplantning og offentlige stiforløb. 

Kommuneplantillægget indeholder nye rammer for bebyggelsesprocent, bygningshøjde og parkeringsnorm for seniorboliger for lokalplanområdet samt en reduceret spredningskorridor. Med ændringerne får lokalplanområdet tre kommuneplanrammer 1.B.29 Ørnekærs Vænge rækkehuse, 1.B.30 Ørnekærs Vænge etageboliger og 1.F.13 Ørnekærs Vænge grønt område og erstatter dermed den eksisterende kommuneplanramme 1.B.23 Ørnekærs Vænge II.

Planforslagene er i offentlig høring indtil den 31. oktober 2019.

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser til planforslagene. Efter offentlighedsfasen vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer bliver indarbejdet, inden lokalplanen vedtages endeligt. 
Dit høringssvar skal skrives direkte i den digitale lokalplan. Det kan også sendes til Ishøj Kommune, Center for Byudvikling, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj eller pr. e-mail: plan@ishoj.dk og skal være modtaget senest den 31. oktober 2019.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 3. september 2019 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog senest et år frem.

Miljøvurdering af planer og programmer

Der er ikke udarbejdet miljørapport
Ishøj Kommune vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 26. oktober 2018). I planforslagene er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport. 

Klagemulighed

Ishøj Byråds beslutning om, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslag 1.88 kan påklages til Planklagenævnet, hvad angår retlige spørgsmål.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 

Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ishøj Kommune. Ishøj Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.
 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 5. september 2019