Hvad kan vi hjælpe med?

Forslag til lokalplan 1.89 Boligområde, Ny Vestervang

Forslag til lokalplan 1.89 Boligområde, Ny Vestervang med kommuneplantillæg nr. 9 sendes i høring indtil 3. april 2020.

Ishøj Byråd vedtog 4. februar 2020

• Forslag til lokalplan 1.89 Boligområde, Ny Vestervang.
• Forslag til kommuneplantillæg nr. 9.
• Screening og afgørelse heraf ifm. lov om miljøvurdering af Planer og Programmer og konkrete projekter (VVM).

Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan 1.89, der omfatter et spredt område i Ishøj Landsby. Området ligger både øst for og vest for Køgevej og der kan samlet opføres op til 80 boliger som rækkehuse, dobbelthuse og parcelhuse. For at sikre sammenhæng og helhed i udviklingen er der udarbejdet en bebyggelsesplan for dele af den nordlige del af lokalplanområdet. Bebyggelsesplanen fastsætter bestemmelser for det arkitektoniske udtryk, et sammenhængende vejforløb samt beplantningsbælter. Kravene skal sikre, at området får landsbykarakter. Den eksisterende daginstitution i lokalplanområdet bibeholdes. 

Som forudsætning for udarbejdelsen af lokalplan 1.89 Boligområde, Ny Vestervang er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Tillægget udlægger tre nye kommuneplan-rammer, der overføres til byzone. Rammerne fastsætter også ændringer for zonestatus, bebyggelsesprocenten samt specifik anvendelse.

Planforslagene er i offentlig høring indtil 3. april 2020.

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser til planforslagene. Efter offentlighedsfasen vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer, bliver indarbejdet, inden lokalplan vedtages endeligt. 
Dit høringssvar kan skrives i den digitale lokalplan, og skal være modtaget senest 3. april 2020.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil forslagene er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 4. februar 2020, og indtil forslaget er endeligt vedtaget. Dog senest et år frem.

Miljøvurdering af planer og programmer

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Ishøj Kommune vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). I planforslagene er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet en miljørapport.

Klagemulighed

Ishøj Byråds beslutning om, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport af lokalplanforslag 1.89 samt kommuneplantillæg nr. 9 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, hvad angår retlige spørgsmål.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 

Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videreforsendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelsen. Se betingelserne på Nævnenes Hus.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.
 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 7. februar 2020