Hvad kan vi hjælpe med?

Forslag til lokalplan 1.90 Strandgårdsparken

Offentlig høring af forslag til lokalplan 1.90 Strandgårdsparken

11.01.21

Ishøj Byråd vedtog den 5. januar 2021 at sende lokalplan 1.90 Strandgårdsparken i offentlig høring i 8 uger. Byrådet vedtog også screening og afgørelse heraf ifm. lov om miljøvurdering af Planer og Programmer og konkrete projekter (VVM).


Planforslaget er i offentlig høring til og med den 08. marts 2021

Forslag til lokalplan 1.90 Strandgårdsparken kan læses på: planportal.ishoj.dk

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser til planforslaget. Efter høringsperiodens afslutning vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer bliver indarbejdet, inden lokalplanen vedtages endeligt. Dit høringssvar skal skrives direkte i den digitale lokalplan. 

Hvad handler lokalplanen om?
Det nye forslag til lokalplan omfatter hele Strandgårdsparken, som i dag er omfattet af lokalplan 1. 17 Strandgårdsparken. 

Forslaget fastholder området som et tæt-lavt boligområde, hvor de relevante såkaldte standardprojekter vedr. terrasseoverdækning, udestuer, skralderum, hegn, tage, vinduer farver/materialer på facader og lign., er blevet indarbejdet og præciseret. 

Lokalplanområdet er inddelt i 3 delområder i forhold til anvendelse. Delområde A anvendes til tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse, delområde B til institution og teknikbygning, og delområde C kan fremadrettet anvendes til fælleshus og miljøstation. Fælleshuset skal have samme bygningsudtryk som den eksisterende bebyggelse i området, dog er der givet mulighed for at bygge op til 6 meter.

Af andre ændringer kan nævnes:
at farven, trykimprægneringsgrøn, er fjernet i samtlige bestemmelser, 
at det er blevet tilladt at opføre faste hegn i bestemte farver og materialer,
at der af hensyn til risiko for oversvømmelse, er fastsat en befæstelsesgrad på 30 procent, på den enkelte matrikel fratrukket bebyggelsens ”fodaftryk”.  

Forhold etableret før lokalplanen
En lokalplan regulerer kun fremtidige dispositioner. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af dette lokalplanforslag, og som ikke er i overensstemmelse med det nye forslag, kan fortsættes som hidtil.

Midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplansforslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning, § 17). Den eksiste-rende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Der er ikke udarbejdet miljørapport
Ishøj Kommune vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljø-rapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 26. oktober 2018). I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport. 

Klagemulighed
Ishøj Byråds beslutning om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljørapport af lokalplansforslag 1.90 kan påklages til Planklagenævnet. 

Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. 
Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videreforsendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelsen. Se betingelserne på Nævnenes Hus.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.

Muzdah Fallah
Byplanlægger 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 11. januar 2021