Hvad kan vi hjælpe med?

Forslag til lokalplan 1.92

Delvis aflysning af lokalplan 1.13 i høring indtil 2. oktober 2019

Ishøj Byråd vedtog den 3.09.2019: 


• Forslag til lokalplan 1.91 Delvis aflysning af lokalplan 1.13
• Screening af Miljøvurdering af planer og programmer/Miljøvurdering

Lokalplanen aflyser en del af lokalplan 1.13 Højspændingsledninger for de markerede områder. Der eksisterer ikke højspændingsledninger i det berørte område og Energinet planlægger ikke at opføre højspændingsledninger i fremtiden. De aflyste områder ligger i landzone og overgår for fremtiden til landzoneadministrationen. 

Planforslagene er i offentlig høring indtil 2. oktober 2019

Læs lokalplanforslaget her

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser til planforslaget. Efter offentlighedsfasen vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer, bliver indarbejdet, inden lokalplan vedtages endeligt. 

Dit høringssvar kan skrives direkte i den digitale lokalplan. Det kan også sendes til Ishøj Kommune, Center for Byudvikling, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj eller pr. e-mail: plan@ishoj.dk og skal være modtaget senest 2.oktober 2019.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 3. september 2019, og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog senest et år frem.

Miljøvurdering af planer og programmer:

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Ishøj Kommune vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport. 

Klagemulighed
Ishøj Byråds beslutning om, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering af lokalplan 1.92 Delvise aflysning af lokalplan 1.13 kan påklages til Planklagenævnet, hvad angår retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 

Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ishøj Kommune. Ishøj Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.
 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 4. september 2019