Hvad kan vi hjælpe med?

Forslag til lokalplan 1.97 Boligområde, Industrivangen 2-8

Forslag til lokalplan 1.97 Boligområde, Industrivangen 2-8 sendes i høring indtil 4. marts 2021.

Ishøj Byråd vedtog 2. februar 2021

Forslag til lokalplan 1.97 Boligområde, Industrivangen 2-8.
• Afgørelse af screening ifm. lov om miljøvurdering af Planer og Programmer og konkrete projekter (VVM).

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 1.97, der omfatter Industrivangen 2-8 samt en mindre del af Industriskellet 10. Det mindre areal på Industriskellet 10 er 169 m2, og området er en udvidelse af lokalplanområdet i den eksisterende lokalplan 1.87, der alene omfatter Industrivangen 2-8.

Lokalplanen vil derudover fortsat gøre det muligt at bygge ca. 133 nye boliger på Industrivangen 2-8 efter samme principper og bestemmelser som i den eksisterende lokalplan 1.87.

Det mindre areal af lokalplanområdet på Industriskellet 10 udlægges til et grønt rekreativt område, da det senere hen skal udvikles til en rekreativ grøn plads, hvor der skal tilbageholdes regnvand fra de omkringliggende boligområder. 

Lokalplanforslagets redegørelsestekst omkring klimaforandringer er opdateret, så teksten er i overensstemmelse med den nuværende gældende planlov. 

Det nye lokalplanforslag vurderes til kun at omfatte mindre ændringer fra den nuværende lokalplan 1.87, og sendes derfor i høring i 4 uger. 

Lokalplanforslaget offentliggøres med afgørelse om ikke at udarbejde miljørapport for lokalplanforslag, da der er tale om få ændringer fra lokalplan 1.87.

Planforslagene er i offentlig høring indtil 4. marts 2021.

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser til planforslagene. Efter offentlighedsfasen vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer, bliver indarbejdet, inden lokalplan vedtages endeligt. 
Dit høringssvar kan skrives i den digitale lokalplan, og skal være modtaget senest 4. marts 2021.

Midlertidige retsvirkninger
Indtil forslagene er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 2. februar 2021, og indtil forslaget er endeligt vedtaget. Dog senest et år frem.

Miljøvurdering af planer og programmer

Der er ikke udarbejdet miljørapport
Ishøj Kommune vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet en miljørapport.

Klagemulighed
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.
Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes hus, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.
 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 4. februar 2021