Hvad kan vi hjælpe med?

Information om støj

Støj generelt, anmeldelse af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejde, trafik, tomgangsregulativ, støjkortlægning, støjhandlingsplan mv.

Generel information

Støj i beboelsesområder

Støj kan virke utrolig generende. Derfor opfordres alle til at vise hensyn! 

Der er i områder for tæt beboelse vejledende grænseværdier for hvor meget der må støjes. Disse grænser bør så vidt muligt overholdes. Dog kan man ikke helt undgå støjende aktiviteter i forbindelse med græsslåning og byggearbejde mm. 

Ishøj Kommune opfordrer til at støjende udendørs aktiviteter sker i følgende tidsrum: 

Mandag til fredag kl. 8.00 - 12. 00 og kl. 14.00 - 18.00 
Lørdag kl. 10.00 - 12.00 
Søndag og helligdage kl. 10.00 - 12. 00 

Hvis det ikke er muligt at udføre dette arbejde, uden støj, inden for disse tidsrum, er det en god ide at informere nærmeste naboer på forhånd. Støj opfattes langt mindre generende, hvis man kender årsag og tidsrum.

Tal med din nabo før du begynder en længrevarende støjende aktivitet, f.eks. beskæring af træer, opsavning af brænde, hækklipning, brug af kompostkværn, brug af andre elektriske redskaber.

Støj fra virksomheder

Der er regler for, hvor meget virksomheder må støje. Støjniveauet bliver fastsat via virksomhedens miljøgodkendelse, der også regulerer andre miljøforhold. Virksomheden skal kunne dokumentere, at den overholder godkendelsens vilkår.

Hvis en virksomhed, der ikke er godkendelsespligtig, medfører store støjgener, kan kommunen give påbud om, at støjen skal nedbringes. Du kan som borger henvende dig til kommunen, hvis en virksomhed larmer for meget. Kommunen vil da se på, om virksomheden overskrider de gældende støjgrænser og evt. give virksomheden påbud om at nedbringe støjen.

Anmeldelse af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejde

Bygge- og anlægsarbejde der kan give gener fra støj og støv skal anmeldes til kommunen, inden man går i gang.

Arbejdet skal anmeldes efter bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. 

Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

En beskrivelse af arbejdet – hvilke aktiviteter skal udføres

 • Driftperiodens længde
 • Oplysning om foranstaltninger, der foretages for at forebygge eller afhjælpe støj og evt. støvgener
 • Hvilke tidsrum på døgnet der arbejdes
 • Hvilke aktiviteter udføres i hvilke tidsrum
 • E-mail og tlf. nr. på kontaktperson.

Anmeldelsen samt eventuelle spørgsmål sendes til pvm@ishoj.dk. Du kan også kontakte os på tlf. 43 57 77 77.

Trafik og Støj

De mest udbredte støjproblem i boligområder skyldes trafikken på vejene. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget trafikken må støje i nærheden af eksisterende boliger. Nybyggede boliger må til gengæld højst være udsat for et støjniveau på 55 decibel fra veje og jernbaner. Desuden skal byplanlæggerne holde støjende aktiviteter som f.eks. trafik adskilt fra beboelse, når de laver lokal – og kommuneplaner. Du kan selv afhjælpe støjgener med lydisolerede vinduer, der samtidig virker varmeisolerende.

Silent City

Ishøj Kommune går sammen med en række andre kommuner i Køge Bugt-området, forrest i kampen mod støj fra trafikken. Vi vil skabe gode byer for vores borgere at bo i – derfor arbejder vi sammen med andre kommuner og Gate 21 på projektet Silent City, der skal sætte fokus på trafikstøj, og det skal vise mulighederne for og resultatet af at bekæmpe støj fra trafikken. I Ishøj Kommune afprøves et støjdæmpende autoværn på Ishøj Stationsvej. Det kan du læse mere om her.

Tomgangsregulativ

I Ishøj Kommune må du kun holde med motoren igang i højst 1 minut. Det gælder også for tohjulede motordrevne køretøjer.

1-minuts regel for tomgangskørsel

Holdende motorkøretøjer må herefter have motoren i gang i højst 1 minut (mod hidtil 3 minutter).

Tomgangsregulativet gælder for:

 • personbiler
 • varevogne
 • lastbiler
 • busser
 • motorcykler
 • knallerter

Undtagelser fra 1- minuts reglen

1-minuts reglen gælder ikke, når køretøjet holder i trafikkø eller så længe motorkraften er nødvendig for at bruge køretøjet efter dets funktion. Det kan f.eks. være skraldevogne, udrykningskøretøjer og af- og pålæsning af køretøjer med egen kran eller lift.

Overtrædelser af tomgangsregulativet

Overtrædelser af tomgangsregulativet straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

Gyldighed

Tomgangsregulativet trådte i kraft den 1. juli 1990. Regulativet er gældende i Ishøj Kommune, og var i 1990 fælles med alle de øvrige kommuner i København Amt. Nogle kommuner i Københavns Amt har dog senere foretaget visse ændringer i det ovenstående regulativ. 

For oplysninger om de præcise regler for tomgangskørsel i de øvrige kommuner i København Amt, henviser kommunen til de pågældende kommuner.

Støjkortlægning og støjhandlingsplan

Ishøj Kommune - støjkortlægning og støjhandlingsplan

Formålet med kortlægningen af den eksterne støj, og efterfølgende udarbejdelsen af en støjhandlingsplan er at skabe grundlag for at undgå, forebygge eller begrænse de skadelige virkninger og gener som støj kan have på mennesker.I kommuneplanen og lokalplanerne er der fokus på at sikre overholdelse af støjgrænser for nye funktioner som der planlægges for i kommunen.

Støj-Danmarkskortet

Støjkortlægning 2014

Støjhandlingsplan 2008 Ishøj Kommune


Vallensbæk Kommune - støjkortlægning og støjhandlingsplan

Vallensbæk Kommune har gennemført en kortlægning af trafikstøjen i forbindelse med den lovpligtige støjkortlægning af større samlede byområder. Formålet med kortlægningen af den eksterne støj, og efterfølgende udarbejdelsen af en støjhandlingsplan er at skabe grundlag for at undgå, forebygge eller begrænse de skadelige virkninger og gener som støj kan have på mennesker. I kommuneplanen og lokalplanerne er der fokus på at sikre overholdelse af støjgrænser for nye funktioner som der planlægges for i kommunen.

Støj-Danmarkskortet

EU-Støjkortlægning 2017

Støjhandlingsplan 2018 

Forskrift for begrænsning af gener fra støj

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 16. januar 2020