Hvad kan vi hjælpe med?

Integrationsydelse

Her kan læse om reglerne for, hvem der kan få integrationsydelse, og hvordan du kan søge om denne ydelse

Integrationsydelsen er for dig som:

  • ikke har haft ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland i 9 år ud af de sidste 10 år.

Undtaget fra opholdskravet er flg. personer:

  • selvstændig erhvervsdrivende i henhold til EU-rettten
  • vandrende arbejdstagere i henhold til EU-retten
  • danske statsborgere, der har haft ophold i et EU/EØS-land, og som vurderes at have tilstrækkelig stærk samlet tilknytning til Danmark

Hvis du vil søge om at få integrationsydelse, skal du sende en ansøgning om økonomisk hjælp. Når kommunen modtager din ansøgning, vurderer vi, om du har ret at modtage integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.

Ydelse/Borgerservice er i øjeblikket i gang med at gennemgå sager, hvor danske statsborgere er kommet på integrationsydelse.
Danske statsborgere, som modtager integrationsydelse, vil høre fra os i løbet af første kvartal 2017. 

Er du dansk statsborger, og har du haft ophold i et EU/EØS-land, men har du ikke optjent arbejdstagerstatus, vil vi efter en konkret vurdering af din tilknytning til Danmark, træffe afgørelse om  din ret  til kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. 

Værd at vide om integrationsydelse

Hvornår er man omfattet af integrationsydelse?

Efter 1. juli 2016 skal alle modtagere af uddannelses- og kontanthjælp opfylde opholdskravet.

Det betyder, at borgere skal have opholdt sig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de seneste 8 år for at kunne modtage uddannelses- og kontanthjælp. Er opholdskravet ikke opfyldt, vil man være berettiget til integrationsydelse.

Der gælder dog efter EU-retten særlige regler for danske statsborgere, som har haft ophold i et EU/EØS-land, hvilket betyder, at det beror på en konkret vurdering af borgerens samlede tilknytning til Danmark, hvorvidt denne skal modtage integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp. 

Eks. 1: 
En borger får første gang lovligt ophold i Danmark den 1. januar 2010. Borgeren rejser fra Danmark i perioden 1. august 2015 – 15. december 2015. Denne borger vil være omfattet af reglen om integrationsydelse.

Eks. 2:
En borger, der er født og opvokset i Danmark, rejser til USA i 13 måneder som au-pair og kommer hjem til Danmark den 1. oktober 2015. Denne borger vil også være omfattet af reglen om integrationsydelse.

Eks. 3:
En borger, der er født og opvokset i Danmark, rejste 15 måneder til Kina som en del af sin uddannelse i 2012/13 og har ikke haft udrejser siden. Borgeren har modtaget kontanthjælp siden 2014. Denne borger vil modtage integrationsydelse pr. 1. juli 2016 på grund af den tidligere udrejse i 2012/13. Borgeren vil igen være berettiget til at modtage kontanthjælp i 2021.

Gælder integrationsydelsen for alle, hvor opholdskravet ikke er opfyldt?

Nej. Der gælder særlige regler for EU-borgere, som har status som arbejdstager eller selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark.

Det betyder, at hvis man har haft ophold i et andet EU-land, inden man rejste til Danmark, og fik arbejde i Danmark umiddelbart efter indrejsen, vil man ikke være omfattet af reglerne for integrationsydelse.

I november 2016 er Integrationsministeriet kommet med en ny fortolkning af reglerne for integrationsydelse. Det betyder, at danskere, der er vendt tilbage til Danmark efter ophold i et EU/EØS-land og som ikke har arbejdstagerstatus og som vurderes at have en tilstrækkelig tilknytning til Danmark, ikke vil være omfattet af reglerne for integrationsydelse.

Hvad er tilstrækkelig tilknytning?

Er du dansk statsborger og har du haft udrejse i et EU/EØS-land men ikke status som arbejdstager, vil vi se på, om du har tilstrækkelig tilknytning til Danmark, til at du kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

Når vi foretager en konkret vurdering af din tilknytning, vil vi bl.a. se på:

  • dit samlede ophold i Danmark et i forhold til varigheden af ophold i andre EU/EØS lande.
  • om du har haft langvarig beskæftigelse i Danmark 
  • om du har et betydeligt økonomiske bånd til Danmark
  • om du har gået i grundskole og/eller taget en uddannelse i Danmark
  • om du har nære familieforhold i Danmark

Er der perioder med ophold uden for Danmark, Færøerne og Grønland, som ikke tæller med i beregningen af opholdstiden?

Der gælder særlige regler for personer, der har været udsendt på militærmission for den danske stat, under instruktion af forsvaret. Det samme for personer, der har haft ophold i udlandet under instruktion af udenlandsk eller international myndighed, hvis personen er stillet til rådighed af den danske stat.

Perioder, hvor man har opholdt sig i udlandet som følge heraf, tæller ikke som ophold i udlandet.
Har du haft ophold i et EU/EØS-land og har du arbejdstagerstatus, tæller opholdet i EU/EØS-landet ikke som ophold i udlandet.

Er du dansk statsborger og har du haft udrejse i et EU/EØS-land uden at opnå arbejdstagerstatus og har vi vurderet, at du har tilstrækkelig tilknytning til Danmark, tæller opholdet i EU/EØS-landet ikke som ophold i udlandet.

Hvor længe kan man opholde sig uden for Danmark uden at det tæller med i beregningen af opholdstiden?

Ophold i udlandet på sammenlagt 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold i Danmark, hvis man har beholdt sin bopæl her i Danmark.

Har man ophold udover 2 måneder pr. kalenderår, tæller det hele med.

Hvad er Dansktillæg?

Dansktillæg er et tillæg til Integrationsydelsen på op til 1541 kr. om måneden, som du kan have ret til, hvis du har bestået prøve i Dansk 2, tilsvarende eller højere prøve i dansk.

Du kan også have ret til dansktillæg, hvis du har fået diagnosticeret langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og derfor ikke er i stand til at bestå en prøve i Dansk 2.

Vi vil bede dig om, at dokumentere dette, hvis det bliver relevant i din sag.

Du skal dog være opmærksom på, at din integrationsydelse sammenlagt med dansktillægget ikke må overstige, hvad du ville være berettiget til, hvis du havde ret til uddannelses- eller kontanthjælp.

Hvordan søger jeg om Dansktillæg?

Udfyld ansøgning

Husk at medsende dokumentation for dit danskniveau.

Ferie på Integrationsydelse

Modtagere af integrationsydelse har ikke ret til ferie med ydelse. 

Vælger du at holde ferie for egen regning, kan det betyde, at datoen, for hvornår du har ret til uddannelses- eller kontanthjælp, udskydes.

Jobcentret skal have besked, hvis du vælger at holde ferie for egen regning.

Hvornår har man igen ret til uddannelses- eller kontanthjælp?

Du har igen ret til uddannelses- og kontanthjælp, når du opfylder opholdskravet.

Det betyder, at du skal have opholdt dig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de sidste 8 år. 

Kontakt

Kontanthjælp og Sygedagpenge

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag:  10.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag:  10.00 - 13.00

Senest opdateret 22. juni 2020