Hvad kan vi hjælpe med?

Jord og olietanke

Anmeldelse og flytning af jord, jordregulativ for Letbanen. Afmelding og etablering af oiletanke

Anmeldelse og flytning af jord

Du skal altid anmelde flytning af jord til Ishøj Kommunes Center for Park, Vej og Miljø, hvis du skal flytte mere end 1 m3 fra:

 • Områdeklassificerede arealer
 • Vejarealer
 • Forureningskortlagte ejendomme
 • Areal, hvor der er kendskab til at jorden er forurenet.

Anmeldelsen indsendes til Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj eller mailes til pvm@ishoj.dk.

Her kan du hente skema til anmeldelse af jordflytning.

To eller flere sammenhængende matrikler, der har samme ejer og kan betragtes som samhørende, for eksempel større boligkomplekser eller virksomheder, betragtes som én ejendom. Jordflytning kan altså, uden forudgående anmeldelse, foregå inden for ”ejendommens skel”, såfremt dele af ejendommen ikke er kortlagt som forurenet og der ikke er mistanke om – eller påvist forurening, eller hvis der foretages jordflytning fra en del af en ejendom der er omfattet af områdeklassificering til en del der ikke er omfattet.

Hvis den samlede jordflytning udgør mindre end 1 m3 kan jorden (hvis der ikke er  kendskab til forurening), uden forudgående anmeldelse, afleveres på en genbrugsstation. Jord fra forureningskortlagte ejendomme må ikke afleveres på genbrugsstationen.

Krav til analyser af jorden

Anmeldelse af jordflytninger kræver dokumentation i form af jordanalyser. Jorden skal analyseres og kategoriseres. Nogle modtageanlæg kan foretage analyser af jorden for dig (karteringsanlæg).

Du må flytte jorden straks efter kommunen har modtaget din anmeldelse hvis:

 • Du flytter jorden til et godkendt modtageanlæg, der må modtager den pågældende type jord, og jorden ikke kommer fra en forureningskortlagt ejendom.
 • Flytningen sker fra en forureningskortlagt ejendom, og vi på forhånd har godkendt en jordhåndteringsplan,
 • Der er tale om en absolut akut opstået situation, fx større spild ved ulykke.

Ellers må du flytte jorden, når du har modtaget en kvitteret jordanvisning fra os eller 4 uger efter, at vi har modtaget din anmeldelse.

Når du flytter jord er det væsentligt også at sikre at jorden overholder modtageanlæggets krav. Her kan være særlig skrappe krav til jordens renhed og analysekrav kan afhænge af jordens oprindelse.

Jordregulativ

Jordregulativ for Ishøj Kommune

Jordregulativ for Vallensbæk Kommune

Olietanke installation og sløjfning

Installation og afmelding af olietanke skal anmeldes til Center Park, Vej og Miljøcenter.

Du kan udfylde og indsende Skema til anmeldelse af olietanke

Du kan afmelde olietank via selvbetjeningsportalen Byg og Miljø. 

Oplysninger om olietanken registreres i kommunens BBR-register.

For alle nye og eksisterende villaolietanke gælder at returrøret mellem olietanken og oliefyret skal være sløjfet. Overjordiske tanke skal desuden have monteret en overfyldningsalarm.

Bemærk at nye plasttanke og ståltanke skal enten være typegodkendt af prøvningsudvalget for olietanke (PUFO) eller CE-mærket.
 
Hvis en olietank varigt tages ud af brug, skal tanken tømmes og afblændes således at påfyldning ikke kan finde sted. 
 
Hvis det konstateres at en olietank er utæt, skal dette straks meddeles til Center for Park, Vej og Miljø på telefon 43 57 77 77.  Uden for arbejdstid ringes til alarm 112.
 
Læs mere om sløjfningsterminer for olietanke under 6000 liter.

Sløjfningsterminer for olietanke

En olietank holder ikke evigt, og risikoen for olieudslip bliver større des ældre tanken er. Olieudslip kan være årsag til, at jord og grundvand forurenes, og at der trænger sundhedsskadelige dampe ind i huset. Derfor er der fastsat regler for, hvornår villaolietanke (= olietanke under 6000 liter) skal udskiftes. Reglerne fremgår af olietanksbekendtgørelsen.

Til brug for fastlæggelse af tankens alder kan tankens fabrikationsår ses på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan det ligeledes ses der. Alderen kan i nogle tilfælde også fastlægges på anden vis. Tankens konstruktion har betydning for tankens sløjfningstermin. Tankens konstruktion fremgår af godkendelsesnummeret på tankattesten (G-nummeret). 
 
G-numrenes betydning kan se på dette link
 

Sløjfningsterminer for overjordiske tanke under 6000 liter:  

 • Tanke som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning med offeranode eller dobbeltvæggede tanke skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
 • Øvrige ståltanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
 • Plasttanke eller tanke af andet materiale end stål skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret. Dog gælder, at dobbeltvæggede tanke af plast eller af plast med udvendig væg af stål skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Sløjfningsterminer for nedgravede ståltanke under 6000 liter:

 • Tanke som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
 • Tanke som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
 • Tanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
 • Tanke med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt, eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges skal sløjfes straks.

Sløjfningsterminer for nedgravede tanke af plast under 6000 liter:

 • Skal sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret.
 • Hvis aldersgrænsen på 45 år overskrides, skal tanken sløjfes senest den 31. marts 2015.
 • Hvis fabrikationsåret af den nedgravede plasttank ikke kan fastlægges skal tanken sløjfes den 31. marts 2015. Disse regler gælder ikke for AJVA-PLAST tanke.
 • AJVA-PLAST tanke skal sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

Regulativ for jord fra Letbanen

Jordregulativ for Ishøj og Vallensbæk

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 15. november 2019