Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Klima- og Miljøudvalgets møde onsdag 19. april 2017 kl. 17.00

Lokation: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


Fraværende:


Mødedeltagere:


Mødet hævet kl.:


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

15. Dispensation for beplantning omkring Smågårdsrenden

Resume

I forbindelse med at sikre en bedre læeffekt af trærække samt skabe større artsvariation ønskes en del af eksisterende beplantning langs vandløbet Smågårdsrenden omlagt for ejendommen Toftevænget 19. Dette kræver en godkendelse af vandløbsmyndigheden.

Sagsfremstilling

Den nuværende hegnsbeplantning består i dag af en enkelt række af poppel, der som følge af høj alder bærer præg af begyndende huller i rækken samt udviser generel svækkelse med råd, udtørring og døde grene. Hegnet fremstår ikke længere som effektiv vindbeskyttelse.

Det nye hegn ønskes sammensat af mindre træer og buske overvejende af hjemmehørende arter - f.eks. hassel, slåen og pil.

Omlægning af hegnsbeplantning kræver tilladelse jf. Regulativ for Smaagårdsrenden.

Træer langs vandløb har en vigtig funktion, idet de bibringer med en skygge, der modvirker grødevækst i vandløbet. I den aktuelle sag er der tale om en række poppeltræer på øst siden af vandløbet. Mod vest grænser vandløbet op til en bar mark. Administrationen vurderer derfor, at den skyggegivende effekt af den nuværende trærække er begrænset. En omlægning at hegnsplantningen vurderes neutral i forhold til skyggevirkningen af vandløbet, og der forventes ikke øget grødevækst.

Lovgrundlag

Vandløbslovens § 34
Regulativ for Smågårdsrenden

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager,
at Ishøj Kommune som Vandløbsmyndighed giver dispensation til omlægning af hegnsplantning langs Smågårdsrenden for ejendommen Toftevænget 19 samt
at administrationen fremadrettet bemyndiges til at træffe afgørelser efter vandløbslovens § 34.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

16. BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)

Resume

Udlægning og fremadrettet anvendelse af boringsnære beskyttelsesområder som administrationsgrundlag i forhold til grundvandsbeskyttelse.

Sagsfremstilling

Ved alle vandindvindingsboringer er der en lovpligtig 25 meters beskyttelseszone, hvor der efter miljøbeskyttelsesloven ikke må anvendes pesticider eller dyrkes og gødes til erhvervsmæssige eller offentlige formål.

Kommunerne har fået mulighed for at øge grundvandsbeskyttelsen ved at udlægge boringsnære beskyttelsesområder, som Staten har beregnet, og som er større end de lovpligtige 25 meter. Dette kan kommunen gøre for at imødekomme et behov for ekstra grundvandsbeskyttelse rundt om indvindingsboringerne. De boringsnære beskyttelsesområder indarbejdes i kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der er under udarbejdelse.

Hvis kommunen vælger at udlægge et beskyttelsesområde, får den mulighed for at nedlægge forbud eller give påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24, hvis kommunen vurderer, at der er risiko for forurening eller, at risikoen for uheld skal begrænses i beskyttelsesområdet. Eksempelvis kan kommunen meddele forbud mod oplag, håndtering eller anvendelse af kemikalier og pesticider eller etablering af jordvarme og nedsivning af spildevand m.v. inden for beskyttelsesområdet.

I Ishøj Kommune sker der en stor grundvandsindvinding til drikkevand, hvorfor det er administrationens anbefaling, at der udlægges boringsnære beskyttelsesområder. I bilag 1 – Redegørelse for BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) fremgår de retningslinjer som administrationen fremadrettet vil administrere efter.

Lovgrundlag

§24, Miljøbeskyttelsesloven

Økonomi

Hvis kommunen udsteder forbud eller påbud, vil grundejeren kunne søge erstatning for eventuelle tab som følge af restriktionerne i det pågældende område. Erstatningen betales af vandforsyningen. Erstatningen vil kunne afholdes af vandforsyningen og indregnes i vandprisen, i overensstemmelse med vansektorlovens regler om prisloftsregulering.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at de boringsnære beskyttelsesområder udlægges,
at Redegørelse for BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) af 07.04 2017 anvendes som administrationsgrundlag,
at berørte parceller informeres om nyt vilkår.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

17. Budget 2018, fagudvalgsorientering

Resume

I henhold til "drejebogen" for budgetlægningen 2018 (byrådsmødet den 4. april 2017) gives på udvalgsmødet en orientering om udvalgets budget for 2018.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet i april 2017 (sag nr. 71) de overordnede rammer og tidsplan for budgetprocessen 2018 samt den "drejebog" for processen, som administrationen har udarbejdet.

"Drejebogen" beskriver bl.a., at administrationen på fagudvalgenes møder i april måned vil gennemgå udvalgets budget, som det tager sig ud forinden indarbejdelse af tekniske korrektioner mv.

Herunder vil administrationen give en orientering om de udfordringer og muligheder, der tegner sig inden for udvalgets budget på dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen.

Udvalget kan herefter drøfte eventuelle tiltag - f.eks. omprioriteringer og eventuelle spareforslag - til den videre budgetproces.

På udvalgets møde i maj måned kan behandlingen af disse eventuelle forslag fortsætte.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager administrationens orientering til efterretning og drøfter eventuelle tiltag til den videre budgetproces. 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

18. Støjafskærmning langs Køge Bugt Motorvejen

Sagsfremstilling

Status vedr. støjafskærmning langs Køge Bugt Motorvejen, herunder orientering fra Borgermødet den 5. april 2017 på Vibeholmskolen.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget drøfter sagen og tager den til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 19. december 2019