Hvad kan vi hjælpe med?

Klimatilpasning

Risikostyringsplan for oversvømmelser, oversvømmelse, stormflod

Risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt

Områderne langs Køge Bugt er udpeget som et ud af ti særligt oversvømmelsestruede områder i Danmark i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv. Som opfølgning på den statslige udpegning skal samtlige kommuner i risikoområderne udarbejde et forslag til risikostyringsplan med bl.a. beskrivelse af mål og handlingsplan for tiltag de næste år. Risikostyringsplanen har til formål at skabe fokus på at minimere risikoen for oversvømmelse, herunder sikre menneskers sundhed, miljø, kulturarv, og ejendoms- og virksomheds-værdier.

Retsvirkning
Risikostyringsplanen er overordnet kommuneplanen og sektorplanerne og udgør rammer og bindinger for den øvrige kommunale planlægning. Kommunen har pligt til at virke for planens gennemførelse.

Risikostyringsplan for Ishøj Kommune - Køge Bugt

Risikostyringsplanen - Kort fortalt

Høring af Risikostyringsplan 2021

Høring af forslag

Klima- og Miljøudvalget har på sit møde den 16. december 2020 vedtaget at sende Forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune i offentlig høring i 6 måneder.

Ishøj Kommune skal som de øvrige kommuner i Køge Bugt inden 22. oktober 2021 have vedtaget en revideret risikostyringsplan for oversvømmelse. Klima- og Miljøudvalget har den 16. december 2020 vedtaget at forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune sendes i offentlig høring i 6 måneder til den 9. juli 2021.

Formålet med EU’s oversvømmelsesdirektiv og udarbejdelsen af risikostyringsplaner er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser ved at fastlægge retningslinjer for vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen. Risikostyringsplanen fastsætter mål og indeholder forslag til handlinger og tiltag til styring af risikoen for oversvømmelser i Ishøj Kommune, så mulige negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet reduceres, når en stormflod fra Køge Bugt kommer.

Høringssvar, mærket ”Risikostyringsplan”, skal sendes til Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj eller via e-mail: pvm@ishoj.dk senest den 9. juli 2021.

Link til Risikostyringsplanen

Afgørelse om miljøvurdering.

I forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune har Ishøj Kommune foretaget en miljøscreening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25. juni 2020).

Forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune indeholder ikke nye muligheder, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet, eller har indflydelse på Natura 2000-områder. Forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune redegør generelt for Ishøj Kommunes indsatser i forhold til minimering af risici for oversvømmelser og består af strategiske overvejelser samt mål og tiltag til opfyldelse af målene.

Der er derfor truffet afgørelse om, at Forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering jf. § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Klagevejledning

En afgørelse efter § 10 om, at myndigheden ikke skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer eller ændringer deri, kan påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til.

Der kan inden 4 uger klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, jf. § 12 i LBK nr. 894 af 21. juni 2016. Klagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Klageberettigede er, enhver der har væsentlig individuel interesse i planens indhold, offentlige myndigheder med væsentlig interesse i planens indhold samt foreninger og interesseorganisationer med væsentlig interesse i planens indhold.

Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk, www.virk.dk og www.naevneneshus.dk. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det. Ønskes en fritagelse, skal en begrundet anmodning herom sendes til Ishøj Kommune, der videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Klagefristen udløber den 5. februar 2021.

Link til miljøscreening

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 11. januar 2021