Hvad kan vi hjælpe med?

Kommuneplan 2020 i forslag

Offentlig bekendtgørelse af forslag til Kommuneplan 2020


5. marts 2020-03-04


Byrådet vedtog den 3. marts 2020 forslag til Kommuneplan 2020.

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske planlægning i kommunen.

I kommuneplanen kan borgere og investorer orientere sig om, hvordan Ishøj Byråd vil realisere de visioner, som byrådet besluttede med Planstrategi 2016 samt byrådets 6 hovedpolitikker.

Kommuneplanen sammenfatter således den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år og konkretiserer visionerne, herunder hvilke udviklingsområder, der er i spil.

Af kommuneplanens rammer fremgår de konkrete byggemuligheder, som danner rammen for de efterfølgende lokalplaner. 

Af kommuneplanens retningslinjer fremgår det, hvordan der vil blive prioriteret indenfor en række fagområder både i lokalplanerne og i sagsbehandlingen.

Ændringerne i kommuneplanen relaterer sig hovedsageligt til en opdatering og fastsættelse af
rammer og retningslinjer i henhold til:

• de visioner, som byrådet vedtog med Planstrategi 2016.
• de 6 hovedpolitikker, som byrådet vedtog i 2018.
• de byudviklingsmuligheder, som er blevet muliggjort i forbindelse med ændringer i den overordnede planlægning, herunder landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning - Fingerplan 2019 og landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.
• De nye krav i planloven - herunder bl.a. udpegning af grønt danmarkskort, detailhandel, strategisk planlægning for landsbyer, områder til produktionsvirksomheder, krav til placering af følsom anvendelse og forebyggende planlægning for oversvømmelse.

Notat med ændringer kan ses via dette link:
Notat til forslag til Kommuneplan 2020

Forslaget sendes i høring i 8 uger indtil den 30. april. I høringsperioden kan der indsendes indsigelser, bemærkninger og kommentarer via den digitale Kommuneplan ved hjælp af bemærkningsfeltet ”Din Kommentar”.
Ishøj Kommuneplan er digital og kan tilgås med følgende link
 

Der afholdes et borgermøde onsdag den 11. marts kl. 17 til 19 i Brohuset, Vejlebrovej 45 - Aulaen, hvor interesserede borgerne kan få lejlighed til at høre nærmere om og spørge ind til forslaget.
Offentlig bekendtgørelse af Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2020 

Forslag til Ishøj Kommuneplan 2020 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. COWI har på vegne af Ishøj Kommune udarbejdet en miljøvurdering af plangrundlaget.

Miljøvurderingen af forslaget til ny kommuneplan omfatter vurderinger på et overordnet niveau, hvor den nærmere vurdering af de konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende, mere detaljerede planlægning. Disse efterfølgende planer vil ligeledes skulle vurderes iht. miljøvurderingsloven.

Der er i miljøvurderingen af forslag til Ishøj Kommuneplan 2020 ikke fundet miljøpåvirkninger, som medfører behov for at etablere særlige afværgeforanstaltninger. Miljøvurderingen af forslag til Ishøj Kommuneplan 2020 viser ydermere, at ændringerne i kommuneplanen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Der er derfor ikke behov for særskilt overvågning.

Miljøvurdering af forslag til kommuneplanen, fremgår af den digitale Kommuneplan under fanen 'Om planen'.

Link til Miljøvurdering:

Miljøvurderingen sendes i høring i 8 uger sideløbende med forslag til Kommuneplan 2020. I høringsperioden kan der indsendes indsigelser, bemærkninger og kommentarer via den digitale Kommuneplan ved hjælp af bemærkningsfeltet ”Din Kommentar”.
 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 5. marts 2020