Hvad kan vi hjælpe med?

Landzonetilladelse til etablering af erstatningsvandhul

Landzonetilladelse til etablering af erstatningsvandhul på matr.nr. 11b,Ishøj By, Ishøj

Ishøj Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til etablering af erstatningsbiotop i form af vandhul med omgivende 10 meters dyrkningsfri randzone på matr.nr. 11b, Ishøj By, Ishøj.

Vandhullet etableres som erstatning for nedlæggelse af vandhul i forbindelse med byggeriet af erhvervsområdet Winthersminde.

Se landzonetilladelsen her

Klagefrist :

Torsdag den 14. marts

Klagevejledning

Ønsker du at klage over afgørelsen, skal du inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse klage til Planklagenævnet via Klageportalen, der findes på linket https://kpo.naevneneshus.dk.

Når du har tastet din klage ind i klageportalen, bliver du bedt om betaling af gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. I henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages.

Det vil sige, at der fx kan klages, hvis man mener, at byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at byrådet burde have truffet en anden afgørelse.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i planloven. Hvis der indgives klage, er fristen for eventuelt søgsmål seks måneder fra klagemyndighedens afgørelse er meddelt.

Kontakt

Byggesager

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

byg@ishoj.dk

Tlf. 43577510Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 14. februar 2019