Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd

Lokalplanafgrænsning for Winthersminde Erhvervsområde Syd

Endelig vedtagelse af lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd og kommuneplantillæg nr. 2

Byrådet har den 5. april 2016 endeligt vedtaget lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd og kommuneplantillæg nr. 2. De er offentliggjort med ændringer den 6. april 2016.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i høring i perioden fra den 11. januar 2016 til den 7. marts 2016. I høringsperioden modtog Ishøj Kommune fem indsigelse. Lokalplan og kommuneplantillæg blev vedtaget med mindre ændringer indenfor transportkorridoren, skiltning og parkering.

Lokalplanområde

Ishøj Byråd har vedtaget lokalplan 1.74, der giver mulighed for at udvikle den sydlige del af Winthersminde Erhvervsområde, der er afgrænset af Motorring 4, Ishøj Stationsvej og den kommende jernbane mellem København og Ringsted. Området er i Fingerplan 2013 udlagt til byudvikling for transport- og distributionserhverv.  

Winthersminde Erhvervsområde Syd omfatter et areal på cirka 187.000 m2.

Lokalplanens formål er at skabe mulighed for at anvende området til transport- og distributionserhverv, produktionserhverv med stort transportbehov samt administration og servicefunktioner, der knytter sig til de enkelte virksomheder. Samtidig giver lokalplanen mulighed for at opføre fastfoodrestaurant, cafeteria og tankstation i en mindre del af området ud mod Ishøj Stationsvej.

Det er endvidere lokalplanens formål, at Winthersminde Erhvervsområde Syd kommer til at fremstå med et sammenhængende arkitektonisk udtryk med gennemgående udtryk for vejprofil, beplantning og belysning.

Lokalplanen stiller krav til bebyggelsernes højde, facader og materialefarver, så den ikke bliver monoton og dominerende. Lokalplanen har fokus på at skabe et trygt miljø og har dermed krav om, at området fremstår oplyst og med gode oversigtsmuligheder. For at give erhvervsområdet en særegen karakter giver lokalplanen mulighed for kunstbelysning i området. Derudover stiller der krav om grøfter til opsamling af regnvand. Til sidst stiller den krav til virksomhedernes skiltning, så det giver et roligt og overskueligt oversigt og samtidig gør det nemt at finde rundt i området. 

Lokalplan 1.74 og kommuneplantillæg nr. 2 kan læses i sin helhed på www.ishoj.dk.

Ændringer, der er foretaget siden forslaget på baggrund af indsigelser og bemærkninger, kan blive oplyst ved henvendelse til Ishøj Kommune, Plan.

Retsvirkninger

Lokalplanen medfører ikke handlepligt for grundejerne, men er en handlemulighed. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Ønsker man at klage over afgørelsen, skal klagen inden 4 uger (det vil sige inden 4. maj 2016) fra planens offentliggørelse indgives til Ishøj Kommune, så vidt muligt elektronisk på plan@ishoj.dk. Ishøj Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr.

Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Ishøj Kommune. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

I henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Afgørelsen kan efter § 58, stk. 1, nr. 4 påklages. Det vil sige, at der kan klages, hvis man mener, at byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at byrådet burde have truffet en anden afgørelse.

Hvis De vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse.

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 16. september 2016