Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan 1.78 Vandværk i Ishøj Landsby

Endelig vedtagelse af lokalplan 1.78 Vandværk i Ishøj Landsby og kommuneplantillæg nr. 8

Byrådet har den 2. oktober 2018 vedtaget lokalplan 1.78 Vandværk i Ishøj Landsby og kommuneplantillæg nr. 8. De er offentliggjort uden ændringer den 3. oktober 2018.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i høring i perioden fra den 19. juni til den 29. august 2018. I høringsperioden modtog Ishøj Kommune ikke nogen indsigelser. Lokalplan og kommuneplantillæg blev vedtaget uden ændringer. 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et vandværk i udkanten af Ishøj Landsby. Ud over vandværket giver lokalplanen mulighed for at anlægge en offentlig sti gennem området. Den vil blive forbundet med stinettet i den nyplantede Ishøj Landsbyskov. 

Vandværket udformes, så det tilpasses det eksisterende landsbymiljø og Ishøj Landsbyskov syd for området. Bygningen ligger tilbagetrukket på grunden med gavlen mod Ishøj Bygade og skoven. Vandværkets facader bliver i tegl, som er et velkendt materiale i Ishøj Landsby. De vil blive bygget op, så de får et skyggespil.

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 8, som indeholder en ny kommuneplanramme 4.D.5 Ishøj Vandværk. Den sætter en bebyggelsesprocent på maks. 20 og bygningshøjden til 8,5 meter.

Link til lokalplan 1.78 og kommuneplantillæg nr. 8 :

Lokalplan 1.78 Vandværk i Ishøj Landsby 
Kommuneplantillæg nr. 8

Retsvirkninger

Lokalplanen medfører ikke handlepligt for grundejerne, men er en handlemulighed. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 

Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal betales et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ishøj Kommune. Ishøj Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning. 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 4. oktober 2018