Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan 1.81 Daginstitution, Industrivangen 26

Endelig vedtagelse af lokalplan 1.81 Daginstitution, Industrivangen 26.

Byrådet har den 6. november 2018 endeligt vedtaget lokalplan 1.81 Daginstitution, Industrivangen 26. Den er offentliggjort med mindre ændringer den 7. november 2018.

Forslag til lokalplan har været i høring i perioden fra den 29. juni til den 7. september 2018. I høringsperioden modtog Ishøj Kommune tre indsigelser. Lokalplan er vedtaget med mindre ændringer i forhold til indhegning af daginstitutionens område. 

Det lille erhvervsområde har siden 2011 været under omdannelse, og i 2015 vedtog byrådet en helhedsplan for området, der blandt andet fastlægger principperne for den fremtidige anvendelse i området. Det forventes, at der samlet set vil blive opført mellem 7- 800 boliger i området, hvor en stor del vil blive familieboliger. 

Byrådet ønsker derfor, at der skal opføres en ny institution i dette område for at imødekomme den fremtidige udvikling og understøtte tilflytningen af nye familier i det lille erhvervsområde. I helhedsplanen er området udpeget som fremtidigt område for offentlige og kulturelle institutioner/boliger.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en dagsinstitution med plads til 100 børn i Det lille erhvervsområde. Det skal være en integreret daginstitution med vuggestue og børnehave til 100 børn fordelt på 40 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Bygningen opføres i med højst tre etager med en maks. bygningshøjde på 10 meter. Lokalplanen sikrer gode muligheder for legeplads til børnene og sætter krav om cykel- og bilparkering til forældre og de ansatte. 

Lokalplan 1.81 kan læses i sin helhed på Ishøj Kommunes Planportal.

Ændringer, der er foretaget siden forslaget på baggrund af indsigelser og bemærkninger, kan blive oplyst ved henvendelse til Ishøj Kommune, Center for Byudvikling, Plan.

Retsvirkninger
Lokalplanen medfører ikke handlepligt for grundejerne, men er en handlemulighed. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 

Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal betales et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ishøj Kommune. Ishøj Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning. 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 8. november 2018