Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan 1.84 Thorsbro Vandværk og Kommuneplantillæg nr.6

Ishøj Byråd vedtog den 4. december lokalplan 1.84 Thorsbro Vandværk og kommuneplantillæg nr. 6

Ishøj Byråd vedtog den 4. december:

Lokalplanforslag 1.84 Thorsbro Vandværk 
Kommuneplantillæg nr.6 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at modernisere og etablere en ny vandværksbygning ved Værket ved Thorsbro. Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurdering har været i høring i perioden fra den 5. september  til d.31. oktober 2018.

I høringsperioden indkom tre høringssvar. Høringssvarene omhandler ønsker til taghældning på ny bebyggelse samt ønsker om mere insektvenlig beplantning. 

Høringssvarene har ført til følgende ændringer af lokalplanforslaget. Det præciseres at der skal beplantes med bi- og insektvenlig beplantning.

Lokalplanen giver mulighed for et moderne facadeudtryk, på den nye vandværksbygning, samtidig med, at det tager hensyn til området, og tilføjer en ny del til vandværkets historie. Højden på den nye vandværksbygning er fastholdt til at må være maks. 8,5 me-ter med en mindre del på maksimalt 14 meter, hvor der etableres blødgøringstanke. 

Med lokalplanforslaget kan der etableres et åbent grønt areal langs Allévej, hvor der kan beplantes. Lokalplanen udpeger bevaringsværdig beplantning, så de større ældre træer bevares. De fredede bygninger i lokalplanområdet berøres ikke, men bygninger, som ikke er omfattet af fredning, kan nedrives for at give plads til den nye vandværksbygning.

Kommuneplantillæg
Der er i forbindelse med lokalplan 1.84 Thorsbro Vandværk udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 6. Gældende kommuneplanramme 10.D.1 afløses af kommuneplanramme 10.D.4. Den nye ramme har samme fysiske afgrænsning som 10.D.1. Bestemmelsen om at bevare eksisterende bebyggelse og anlæg udgår, og det specificeres, at området også kan bruges til offentlige formål. Der sættes også en begrænsning af bygningshøjde.

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 5. december 2018