Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan 1.85 Erhvervsområde ved Vejleåvej og kommuneplantillæg nr. 7

Offentlig bekendtgørelse om vedtagelse af Lokalplan 1.85. Erhvervsområde ved Vejleåvej samt Kommuneplantillæg nr. 7

Ishøj Byråd vedtog den 4. september 2018:

Kommuneplantillæg nr. 7
Lokalplan 1.85 Erhvervsområde ved Vejleåvej

Lokalplanen udlægger et nyt erhvervsområde langs Vejleåvej til håndværks- og produktionsvirksomheder. Derudover giver mulighed for at placere en genbrugsstation og et selskabslokale i området. Erhvervsgrundene kan udstykkes i parceller på op til 6.000 m². Dog kan grundene til henholdsvis genbrugsstation og selskabslokalet være op til 10.000 m². Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet er 100.

Med lokalplanen planlægges et område, hvor veje, beplantning, belysning og bebyggelse har et overordnet samlet udtryk og skaber en helhed med de øvrige erhvervsområder i umiddelbar nærhed.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 

Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal betales et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ishøj Kommune.

Ishøj Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning. 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 7. september 2018