Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan 1.87 Boliger, Industrivangen 2-8

Forslag til Lokalplan 1.87 Boliger, Industrivangen 2-8 er i offentlig høring indtil d. 11 marts 2019

Ishøj Byråd vedtog d. 8. januar 2018

Lokalplanforslag 1.87 Boliger, Industrivangen 2-8

Afgørelse om screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Forslaget giver mulighed for at opføre boliger i en del af 'Det lille Erhvervsområde', hvor der i september 2015 blev vedtaget en helhedsplan. Lokalplanområdet har en størrelse på ca. 11.000 m² og ligger ud mod Vejlebrovej og Industrivangen. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres ca. 133 nye boliger, der både rummer rækkehusbebyggelse og etagebyggeri.

Bebyggelsen ud mod Vejlebrovej opføres som rækkehuse i to etager. Resten af bebyggelsen opføres i to til seks etager. Længst mod syd op til banen kan der opføres ét punkthus i maks. otte etager. De varierende bygningshøjder har til hensigt at skabe gode udsigts- og lysforhold. Boligbebyggelsen opføres med facader overvejende i tegl med nuancer inden for røde og gule jordfarver samt flade tage.

Der stilles krav i lokalplanen til, at rækkehuse og lejligheder i stueplan i etageejendommene får egne haver. Ved andre boliger i etageejendommene skal der opføres én åben altan per bolig. Imellem etagebebyggelserne skal der etableres grønne fælles friarealer med plads til ophold og regnvandsgrøfter (wadier). Regnvandsgrøfterne er en del af klimatilpasningen af området.

Placeringen af bebyggelsen ud mod Industrivangen følger helhedsplanens principper om, at de enkelte boligbebyggelser skal åbne sig op og dermed indgå i en større sammenhæng med resten af omdannelsesområdet. Princippet understøttes yderligere af stiforbindelser og klimaløsninger, der også anlægges med forbindelse til det omkringliggende område.

Der er i lokalplanen sat krav om én parkeringsplads pr. bolig, da lokalplanområdet ligger indenfor det stationsnære område med ca. 800 meter til Ishøj Station.

Miljøvurdering af planer og programmer

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal der gennemføres en screening af planer, der har betydning for fysiske arealer. Screeningen skal belyse, om der er behov for at gennemføre en egentlig miljøvurdering af planen. Der er udarbejdet en screening af planforslaget, som har været i høring hos berørte myndigheder jf. § 32 (Kroppedal Museum og Center for Park-, Vej- og Miljø).

Ishøj Kommune har ved screening af lokalplan 1.87 vurderet, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund udarbejdes der ikke en miljørapport. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag i lokalplanen.

Planforslaget er i offentlig høring til den 11. marts 2019

Forslag til lokalplan 1.87 Boliger, Industrivangen 2-8 kan læses i sin helhed via dette link: planportal.ishoj.dk

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser. Efter høringsperiodens afslutning vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer bliver indarbejdet, inden lokalplanen vedtages endeligt. 

Dit høringssvar kan skrives direkte i den digitale lokalplan. Det kan også sendes til Ishøj Kommune, Center for byudvikling, Plan, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj eller pr. e-mail: plan@ishoj.dk.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning, § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 7. marts 2018, og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højest et år frem.

Afgørelse om miljøvurdering af planer og programmer

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 425 af 18/05/2016). Ishøj Kommune vurderer, at planforslaget ikke forventes at medføre væsentlige virkninger på miljøet, og der vil derfor ikke være behov for at udarbejde en miljørapport. Screeningen kan læses i planforslaget.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal betales et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ishøj Kommune. Ishøj Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 14. januar 2019