Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan 1.87 Boliger, Industrivangen 2-8

Offentlig bekendtgørelse om vedtagelse af Lokalplan 1.87 Boligområde, Industrivangen 2-8

Ishøj Byråd vedtog d. 7 maj 2019 Lokalplan 1.87 Boligområde, Industrivangen 2-8

Lokalplan 1.87 Boliger, Industrivangen 2-8

Lokalplanen omdanner en del af ”Det Lille Erhvervsområde” til et boligområde. Med lokalplanen planlægges et område, hvor byggeri, veje, stier, klimaløsninger og de grønne friarealer har et overordnet samlet udtryk, og som også forbinder og forholder sig til det omkringliggende område. 

Med den nye lokalplan bliver det muligt at bygge ca. 133 nye boliger fordelt på mellem to og otte etager. Boligtyperne er både rækkehuse og etagebyggeri. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet er 100.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 
Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal betales et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ishøj Kommune. Ishøj Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning. 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 9. maj 2019