Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge Syd og Kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge Syd og Kommuneplantillæg nr. 10.

Byrådet har 7. januar 2020 endeligt vedtaget lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge Syd og kommuneplantillæg nr. 10.

De er offentliggjort med ændringer 15. januar 2020: 

Lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge Syd 
Kommuneplantillæg nr. 10

Høringsperioden
Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i høring i otte uger indtil 31. oktober 2019. I høringsperioden modtog Ishøj Kommune 12 indsigelser. Lokalplan og kommuneplantillæg blev vedtaget med mindre ændringer med hensyn til parkering, afstand til fredskov, præcisering af terrænregulering ved et dige og støj. 

Hvilke ændringer?

Ishøj Byråd har besluttet:
- at udlægge et areal til 10 ekstra parkeringspladser ved etagebyggeriet, der kan tages i brug, såfremt behovet for flere parkeringspladser opstår.
- at bebyggelsen i lokalplanområdet skal placeres med en større afstand til fredskoven. På baggrund af ny placering af bebyggelse er kortbilagene rettet til. Derudover præciseres det i bestemmelserne, at fredskoven ikke må fældes.
- at diget langs fredskoven beskrives i lokalplanens redegørelse samt at præcisere bestemmelsen for terrænet ved diget.
- at præcisere afsnittet om støj i redegørelsen.
- at fjerne en bestemmelse om oprettelse af grundejerforening.

Hvor kan jeg læse mere?
Lokalplan 1.88 og kommuneplantillæg nr. 10 kan læses i sin helhed på www.ishoj.dk.
Ændringer, der er foretaget siden forslaget på baggrund af indsigelser og bemærkninger, kan blive oplyst ved henvendelse til Ishøj Kommune, Center for Byudvikling, Plan og Udvikling.

Retsvirkninger

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der er meddelt dispensation efter reglerne i planloven. Dette følger af planlovens § 18.
Kommuneplanen og dermed kommuneplantillæg, er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 
Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. 
Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videreforsendelsen. 
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelsen. Se betingelserne på Nævnenes Hus.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.
 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 15. januar 2020