Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan 1.89 Boligområde, Ny Vestervang

Underretning om vedtagelse af lokalplan 1.89 Boligområde, Ny Vestervang og kommuneplantillæg nr. 9

Ishøj Byråd vedtog endeligt den 5. maj 2020: 

• Lokalplan 1.89 Boligområde, Ny Vestervang.
• Kommuneplantillæg nr. 9.

Lokalplan 1.89 omfatter et spredt område i Ishøj Landsby. Området ligger både øst og vest for Køgevej, og der kan samlet opføres op til 80 boliger som rækkehuse, dobbelthuse og parcelhuse. Den eksisterende daginstitution i lokalplanområdet bibeholdes.  

Som forudsætning for udarbejdelsen af lokalplan 1.89 Boligområde, Ny Vestervang er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 9. Tillægget udlægger tre nye kommuneplanrammer, der overføres til byzone. Rammerne fastsætter også ændringer for zonestatus, bebyggelsesprocent samt specifik anvendelse. 

Klagemulighed 

Hvis du ønsker kan du klage til Planklagenævnet. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videreforsendelsen.  

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelsen. Se betingelserne på Nævnenes Hus. 

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning. 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 14. maj 2020