Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan 1.92

Endelig vedtagelse af lokalplan 1.92 Delvis aflysning af lokalplan 1.13

Byrådet har den 22. oktober 2019 endeligt vedtaget lokalplan 1.92 Delvis aflysning af lokalplan 1.13 Højspændingsledninger. Den er offentliggjort uden ændringer den 24. oktober 2019.

Forslag til lokalplan har været i høring fra den 04. september 2019 til den 02. oktober 2019. I høringsperioden modtog Ishøj Kommune ingen indsigelser. 

Lokalplanen aflyser en del af lokalplan 1.13 Højspændingsledninger for de markerede områder. Der eksisterer ikke højspændingsledninger i det berørte område og Energinet planlægger ikke at opføre højspændingsledninger i fremtiden. 

Lokalplan 1.92 Delvis aflysning af lokalplan 1.13 Højspændingsledninger kan læses i sin helhed på www.planportal.ishoj.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 
Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ishøj Kommune. Ishøj Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 30. oktober 2019