Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan 1.93 Daginstitution, Industrivangen 26

Forslag til lokalplan 1.93 Daginstitution, Industrivangen 26 i hø-ring indtil 25. november 2019

Offentlig høring af forslag til lokalplan 1.93 Daginstitution, Industrivangen 26 samt bekendtgørelse af afgørelse om miljøvurdering.

Ishøj Byråd vedtog 5. november 2019

Forslag til lokalplan 1.93 Daginstitution, Industrivangen 26
Afgørelse om miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete projekter (VVM).

Der er udarbejdet en Lokalplan 1.93 Daginstitution, Industrivangen 26. Lokalplan 1.93 indeholder en præcision af anvendelsesbestemmelserne beskrevet i lokalplan 1.81 Daginstitution, Industrivangen 26 og en tilføjelse af lovtekst i redegørelsen. Præcisionen specificerer i bestemmelserne, at anvendelsen offentlige formål kun indebærer daginstitution. Ændringerne i lokalplanen er markeret med understregning.

De betragtes ikke som væsentlige, og sendes derfor i høring i to uger. Det betyder, at det udelukkende er ændringerne i Lokalplan 1.93, der er i høring.
Det vurderes, at revisionen af lokalplanen er af mindre betydning, og at ændringerne ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Det er derfor afgjort, at der ikke udarbejdes en miljørapport på baggrund af ændringerne. 

Ændringerne er i offentlig høring indtil 25. november 2019

Lokalplan 1.93 Daginstitution, Industrivangen 26 kan læses i på Ishøj Kommunes hjemmeside: www.planportal.ishoj.dk/

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser til ændringerne. Efter offentlighedsfasen vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer bliver indarbejdet, inden lokalplan vedtages endeligt. 

Dit høringssvar kan skrives direkte i den digitale lokalplan. Det kan også sendes til Ishøj Kommune, Center for Byudvikling, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj eller pr. e-mail: plan@ishoj.dk og skal være modtaget senest 25. november 2019.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning her-for er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggel-seshøjde og etageantal overholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 8 november 2019 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog senest et år frem.

Miljøvurdering af planer og programmer

Der er ikke udarbejdet miljørapport
Ishøj Kommune vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (lov-bekendtgørelse nr. 1225 af 26. oktober 2018). I planforslagene er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport. 

Klagemulighed

Ishøj Byråds beslutning om, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering af ændringerne i lokalplanforslag 1.93 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, hvad angår retlige spørgsmål.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videreforsendelsen. 
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ishøj Kommune. Ishøj Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Nævnenes hus.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.
 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 8. november 2019