Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan 1.97 Boligområde, Industrivangen 2-8

Vedtagelse af Lokalplan 1.97 Boligområde, Industrivangen 2-8

Teknik og Bygningsudvalget vedtog 20. april 2021:

Lokalplan 1.97 Boligområde, Industrivangen 2-8.

Lokalplanen omfatter et større område på Industrivangen 2-8 samt et mindre område på Industriskellet 10. Forslaget gør det muligt at opføre ca. 133 boliger på Industrivangen 2-8 som etage- og rækkehuse. Det mindre areal på Industriskellet 10 udlægges i lokalplanen til grønt rekreativt område. 

Forslag til lokalplanen har været i høring i fire uger. I perioden har Ishøj Kommune modtaget fire høringssvar, der omhandler baldakiner, cykelparkering og cykelskure, trafikforhold og bilparkering samt en bemærkning vedrørende nærliggende støj fra DSB´s klargøringscenter. Høringssvarene har ført til få ændringer, der angår højde på cykelskure samt baldakiners omfang ved etagebyggeriets indgangspartier. 

Klagemulighed
Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videreforsendelsen. 
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelsen. Se betingelserne på Nævnenes Hus.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 21. april 2021