Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Økonomi- og Planudvalg - helt lukkede og fortrolige punkters møde mandag 18. december 2017 kl. 17.00

Lokation: ByrådssalenSagspunkter der blev behandlet på mødet

2. Organisationsændring

Resume

Det er direktionens vurdering, at den nuværende struktur med 10 centre og 7 stabsenheder især set udefra men også indefra kan virke uigennemskuelig. Fremadrettet ønskes der en enklere og mere entydig organisering, der understøtter synergien og helhedstænkningen mellem fagområderne. Vi ønsker derfor at slå centre og stabe sammen således, at kommunens overordnede organisation i fremtiden består af i alt 9 centre.

Sagsfremstilling

Organisationsændringen skal tjene flere formål.

 

NemIndgang

Kommunens organisation består i dag af 10 centre og 7 stabsenheder. Som borger, virksomhed eller forening i Ishøj kan denne organisering være svær at overskue og forstå. Fremadrettet vil man ”kun” skulle forholde sig til 9 centre, når man skal finde den rette indgang til kommunen.

 

Øget robusthed

Ishøj Kommune er en mindre kommune, hvor vi hele tiden skal være bevidste om vores faglige og organisatoriske bæredygtighed. Det gælder især på områder, hvor vi har få ansatte.

Synergi

Sammenlægningen af stabsenheder/centre betyder fusion af faglige områder, som vi i direktionen vurderer, har potentiale for større synergi.

Styrket koordinering og beslutningskraft i koncernledelsen

Koncernledelsen (KCL) er ansvarlig for at sikre den fornødne kobling mellem politiske og strategiske målsætninger, stram økonomistyring og tydelige resultater i den daglige drift. Denne kobling styrkes med en mere enstrenget organisering og større entydighed i det ledelsesmæssige ansvar.

Tids- og procesplan

Der er udarbejdet en tids- og procesplan som bl.a. beskriver orientering af medarbejderne og involvering af MED-organisationen i organisationsændringen.

Det er forventningen, at organisationsændringen forelægges til endelig politisk godkendelse den 6. marts 2018.

Der vedlægges følgende bilag:

·         Nuværende organisationsplan

·         Forslag til ny organisationsplan

·         Grundfortælling om organisationsplan

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget beslutter, at der arbejdes videre med organisationsændringen, som beskrevet ovenfor.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 26. februar 2021