Hvad kan vi hjælpe med?

Offentlig høring af forslag til lokalplan 1.91 Winthersminde Erhvervsområde

Ishøj Byråd vedtog den 1. september at sende lokalplan 1.91 Winthersminde Erhvervsområde i offentlig høring i 2 uger

Byrådet vedtog også screening og afgørelse heraf ifm. lov om miljøvurdering af Planer og Programmer og konkrete projekter (VVM).

Lokalplanforslaget omfatter hele Winthersminde Erhvervsområde som i dag er omfattet af lokalplan 1.74. Winthersminde Syd og lokalplan 1.77 Winthersminde Nord inklusiv et mindre område i den nordligste spids, som ikke tidligere har været lokalplanlagt. 

Lokalplanforslaget sikrer en forsat anvendelse til transport- og distributionserhverv samt produktionserhverv med stort transportbehov og tilhørende administration og servicefunktioner.

Lokalplanen sikrer også, at Winthersminde Erhvervsområde fortsat fremstår med et sammenhængende udtryk, hvor arkitektur, skiltning, belysning, beplantning og veje udgør en helhed for erhvervsområdet med ensartede bestemmelser. 

Den nordligste del af Winthersminde Erhvervsområde, som ikke tidligere har været lokalplanlagt, ligger primært i transportkorridor, men kan anvendes som ekstra areal til midlertidig parkering.

Der er i lokalplanforslaget justeret på bestemmelser om beplantning, skiltning og oplag i forhold til lokalplan 1.74 og 1.77.

Parkering og beplantningszone adskilles, så beplantningszonen langs motorvejen reduceres og kan anvendes som ekstra areal til midlertidig parkering, og der bibeholdes en beplantningszone på 15 meter langs motorvejen, som friholdes for parkering.

Der gives mulighed for yderligere skiltning mod Vejleåvej, samt pyloner, og oplag på den enkelte ejendom specificeres. 

Planforslaget er i offentlig høring til den 16. september 2020

Forslag til lokalplan 1.91 Winthersminde Erhvervsområde kan læses på: planportal.ishoj.dk

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser til planforslaget. Efter høringsperiodens afslutning vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer bliver indarbejdet, inden lokalplanen vedtages endeligt.

Dit høringssvar skal skrives direkte i den digitale lokalplan. 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning, § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 1. september 2020, og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højest et år frem.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Ishøj Kommune vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 26. oktober 2018). I planforslagene er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport. 

Klagemulighed

Ishøj Byråds beslutning om, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslag 1.88 kan påklages til Planklagenævnet. 
Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videreforsendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelsen. Se betingelserne på Nævnenes Hus.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.

Joan Jacobsen
Byplanlægger

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 2. september 2020