Hvad kan vi hjælpe med?

Offentliggørelse af Miljøkonsekvensrapport

Offentliggørelse af Miljøkonsekvensrapport samt udkast til tilladelse til projekt for støjdæmpning langs Køge bugt motorvejen

Byrådet har den 5. december 2017 vedtaget at sende miljøkonsekvensrapport samt udkast til afgørelse om tilladelse til projekt for støjdæmpning langs Køge Bugt motorvejen i offentlig høring i mindst 8 uger. 
Indsigelser eller kommentarer til Miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse bedes sendt til plan@ishoj.dk senest den 2. februar 2018.

Borgermøde
Der vil blive afholdt borgermøde om planerne for projektet den 18. januar 2018. Der vil blive sendt nærmere info ud omkring tid og sted til relevante grundejere, i Sydkysten og via Facebook. 

Projektet
Ishøj Kommune ønsker at etablere en bedre støjbeskyttelse af boligområderne sydøst for en del af E20, Køge Bugt Motorvejen. Den eksisterende støjvold skal udbygges på grund af tiltagende støjgener fra motorvejen. Den eksisterende støjvold er ikke tilstrækkelig effektiv til at dæmpe støjen i boligområderne. 
Langs motorvejen etableres ny støjdæmpning i form af både supplerende støjskærme og en udbygning af den eksisterende støjvold. Det samlede anlæg vil derfor veksle i højde og udformning. Den udbyggede støjvold vil være ca. 2,7 km lang med en bredde på 60-100 meter og være op til 12 meter høj. De supplerende støjskærme etableres på mindre strækninger, hvor der er over- og underføringer på tværs af motorvejen, og vil være op til ca. 6 meter høje. Den samlede højde af støjvold og støjskærme overstiger ikke 12 meter.

Den eksisterende støjvold udbygges og forhøjes primært med ren overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i Hovedstadsområdet. Det samlede omfang af tilført jord vil være ca. 850.000 m³. Den nye støjvold opbygges med en hældning på 1:2 både mod motorvejen og mod beboelsesområdet sydøst for volden.

Anlægget afgrænses mod nordøst af Vejleåstien nær kommunegrænsen til Vallensbæk, og mod sydvest afgrænses projektområdet nord for Ørnekæret langs Ørnekærstien. 

Miljøkonsekvensrapport
Projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Kommunen har ønsket at gennemføre en miljøvurdering af projektet, jf. § 18, stk. 2, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Projektet er således omfattet af § 15 i loven, hvilket betyder, at der skal gennemføres en miljøvurdering af projektet og udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.
I miljøkonsekvensrapporten beskrives projektet og de forventede miljømæssige konsekvenser af at gennemføre støjvoldsprojektet. 

Planmyndigheden har i forbindelse med afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten hørt berørte myndigheder og offentligheden med henblik på at fastlægge omfanget og indholdet af rapporten. På dette grundlag indeholder rapporten en beskrivelse og vurdering af:
›       Biologisk mangfoldighed, arter og naturtyper.
›       Befolkningen og menneskers sundhed, herunder trafik, støj og støv, rekreative forhold og skyggepåvirkning. 
›       Jord og grundvand. 
›       Kulturarv - i anlægsfasen.

Rapporten behandler de væsentligste påvirkninger fra etableringen af en støjvold langs motorvejen i Ishøj samt de forventede konsekvenser for omgivelserne og skitserer de afværgeforanstaltninger, der indarbejdes i projektet. 

Udkast til afgørelse om tilladelse
Udkast til afgørelse om tilladelse indeholder en række vilkår og er vedlagt som bilag.

Lokalplan og Kommuneplantillæg
Parallelt med udarbejdelsen af Miljøkonsekvensrapporten for projektet er der udarbejdet en miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg for den forhøjede støjvold, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 2, nr. 1. Forslag til lokalplan 1.82 og kommuneplantillæg 4 samt miljørapport for disse planer er vedtaget på Byrådsmødet den 7. november 2017 og er i høring indtil den 2. februar 2018.

Særindstilling fra Venstre og Enhedslisten

Link til særindstilling fra Venstre og Enhedslisten

Miljøkonsekvensrapport

Udkast til tilladelsen

Ansøgning

Oversigtskort

Illustration 1

Illustration 2

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 12. december 2017