Røgfri arbejdstid: Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Ansatte i Ishøj Kommune har røgfri arbejdstid. Her kan du finde svar på de ofte stillede spørgsmål.

Røgfri arbejdstid betyder, at du som ansat i Ishøj Kommune ikke må ryge i arbejdstiden, hverken indendørs eller udendørs, heller ikke uden for kommunens udearealer. 

Arbejdstid defineres som hele den tid, du er på arbejde, får løn og står til rådighed. Selvbetalte pauser i arbejdstiden er også omfattet. 

Rygeforbuddet gælder alle former for rygning og brug af tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, snus og vandpibetobak.

På byrådsmødet den 4. september 2018 vedtog Ishøj Byråd en principbeslutning om, at Ishøj skal være røgfrit. Den 2. april 2019 besluttede byrådet at indføre røgfri skoletid for folkeskoleelever og røgfri arbejdstid for kommunens ansatte fra den 1. august 2019. Byrådet besluttede også, at der fra 1. august 2019 skal arbejdes på gradvist at gøre alle kommunale udearealer røgfrie.  

Inden beslutningen i byrådet har ’Røgfrit Ishøj’ været i høring i relevante bestyrelser og politisk nedsatte råd mv., hvor der sidder repræsentanter for borgerne.  Røgfrit Ishøj, herunder et udkast til personalepolitisk retningslinje for røgfri arbejdstid, har også været til information og drøftelse i kommunens lokale MED-udvalg, som repræsenterer alle kommunale medarbejdere. 

De indkomne kommentarer har været behandlet i Center for Ledelse og Strategi, i HovedMED samt i kommunens chef- og ledergrupper på: 

  • Skoleområdet - i forhold til røgfri skoletid
  • Social- og ældreområdet - i forhold til borgere, som bor på kommunale matrikler, samt tilbud til udsatte borgere
  • Kultur- og fritidsområdet - i forhold til røgfrie udearealer på kommunens kultur- og fritidstilbud.

Implementering af røgfrie udearealer har ligeledes været drøftet i chefgruppen på teknik, miljø og planområdet. 

Tobaksrygning er den enkelfaktor, som har størst negativ indflydelse på vores helbred.
Rygning slår 13.600 danskere ihjel hvert år. Det er mere end alkohol, fysisk inaktivitet, usund kost, fedme og dårlig mental sundhed - tilsammen. 

Ifølge Ishøj Kommunes nye sundhedsprofil ryger 24 procent - svarende til 4.200 borgere - i Ishøj Kommune. Særlig foruroligende er det, at andelen af storrygere er steget, og at Ishøj Kommune har flere storrygere blandt de unge 16-34-årige end landsgennemsnittet.

Den gode nyhed er, at vi efterhånden har stor viden om, hvordan vi kan mindske rygning.
WHO - FN’s sundhedsorganisation - har samlet omfattende viden om tobaksforebyggelse og slår fast, at såkaldte strukturelle indsatser virker bedst. Denne konklusion bliver også bakket op af både nationale og internationale erfaringer og forskning. Fx har indførelse af bl.a. højere priser på cigaretter og rygeforbud på arbejdspladser, skoler mv. betydet et stort fald i andelen af rygere i Norge.

Dette er baggrunden for, at Ishøj Byråd har indført røgfri arbejdstid, røgfri skoletid og røgfrie kommunale udearealer fra 1. august 2019.

Ishøj Byråd bakker om regeringens målsætning om, at ingen børn og unge, og max fem procent af den voksne befolkning, ryger i 2030.

Byrådet mener, at der er brug for ambitiøse beslutninger for at nå det ambitiøse mål om at forbedre borgernes sundhed. I den forbindelse skal ansatte i Ishøj Kommune fremstå som rollemodeller og understøtte målsætningen om Røgfrit Ishøj.

1. august 2019. 

Samtidig indførte kommunen også røgfri skoletid og røgfrie kommunale udearealer. 
Der vil gradvist blive sat skilte op på relevante kommunale udearealer.

Røgfri arbejdstid gælder fra 1. august 2019 for alle fastansatte i Ishøj Kommune og

  • vikarer
  • elever
  • håndværkere, entreprenører, leverandører o. lign., der udfører arbejde for Ishøj Kommune på kommunens matrikler
  • de af byrådet nedsatte udvalg, kommissioner, råd, nævn, brugerbestyrelser og lignende. 

Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for, at rygereglerne bliver fulgt.
Herunder at informere hyrede håndværkere og andre udefra om, at vi er en røgfri kommune. 

Rygeforbuddet gælder rygning og brug af tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, snus og vandpibetobak.

Ja, du kan som ansat i Ishøj Kommune fx tilmelde dig et af kommunens rygestophold. Du kan læse mere om kommunens rygestoptilbud for ansatte på kommunens intranet. Du kan også skrive til rygestop@ishoj.dk, hvis du har spørgsmål om kommunens rygestoptilbud. 

Du kan i øvrigt altid få hjælp til rygestop hos Stoplinien, der drives af Sundhedsstyrelsen. Du kan få mere at vide på tlf. 80 31 31 31 og www.stoplinien.dk.

Der findes også en app: E-kvit, der kan hjælpe dig. Du kan downloade E-kvit til iPhone i App Store eller til Android i Google Play. 

Du kan også vælge at kontakte din bopælskommune og høre om deres tilbud.

Koncernledelsen har besluttet, at rygestopkurser tilbydes som en del af arbejdstiden, og at udgifter til selve kurserne afholdes for centrale midler.

Det vil løbende blive vurderet, hvorvidt der fortsat vil være behov for at tilbyde hjælp til rygestop betalt af centrale midler udover 2019.

Ja, rygeforbuddet gælder ikke medicinske nikotinerstatningsprodukter, så dem må du gerne anvende i arbejdstiden.

Det er ikke muligt at flekse ud for at ryge. Flekses du ud indenfor møde-/gå-hjem-tid, så er den tid omfattet af rygeforbud.

Den tid, du arbejder hjemme, betragtes som arbejdstid og er derfor omfattet af rygeforbuddet. 

Ja, ferie og sygdomsperioder er ikke omfattet af rygeforbuddet.

Hvis du kommer på arbejde og afspadserer en resterende del af arbejdsdagen, er afspadseringen ikke omfattet af rygeforbud. Det samme gælder, hvis du afspadserer den første del af en arbejdsdag.

Nej, du må ikke ryge i selvbetalte pauser i arbejdstiden.

Ja, det må du gerne. Når første tjeneste er afsluttet, er perioden indtil det tidspunkt, du møder ind på anden tjeneste, privat tid, hvor du kan gøre, hvad du vil. 

Det er ikke muligt for en leder at indbygge delt tjeneste i arbejdstiden, blot for at give en medarbejder perioder med mulighed for at ryge i arbejdstiden.

Nej, rygeforbuddet gælder uanset arbejdsdagens længde.

Nej, det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. Det gælder også, når du er til møde ude i byen, eller når du transporterer dig fra et sted til et andet i din arbejdstid.

Nej, du må hverken ryge udenfor eller indenfor på arbejdspladsen i din arbejdstid. 

Al kommunal ejendom er omfattet af rygeforbuddet – også biler. Du må derfor ikke ryge i kommunens/arbejdspladsens biler i arbejdstiden. 

Nej, du er som ansat i Ishøj Kommune omfattet af røgfri arbejdstid – du må ikke ryge, når du er på arbejde.

Borgeren må heller ikke ryge, mens du varetager opgaver i borgerens hjem. Det er bestemt ved en lov, der trådte i kraft i 2007.

Uden for din arbejdstid bestemmer du selv, om du vil ryge. Det gælder også til arbejdsmæssige sociale arrangementer, så længe de ikke foregår på kommunens matrikler. 

En personaledag vil være lønnet – dagen afspadseres på et andet tidspunkt eller lægges ind i en arbejdsplan. På den baggrund er denne dag underlagt samme restrektion som alle andre arbejdsdage. 

Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for, at rygereglerne bliver fulgt.

Vi har tillid til, at alle ansatte overholder rygereglerne, der gælder på arbejdspladsen.

En overtrædelse af rygeforbuddet håndteres på samme måde som en overtrædelse af andre forbud, der gælder på arbejdspladsen, fx forbuddet mod at drikke alkohol i arbejdstiden.  

Som medarbejder er du ikke forpligtet til at gøre noget, hvis du ser en eller flere bryde rygeforbuddet. 

Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for, at rygereglerne bliver fulgt.

Som medarbejder er du ikke forpligtet til at gøre noget, hvis du ser en eller flere bryde rygeforbuddet.

Du kan evt. sige til vedkommende, at vi er en røgfri kommune og henvise til eventuel skiltning for på den måde at gøre opmærksom på, at det er et område, hvor man ikke må ryge.

Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for, at rygereglerne bliver fulgt. Herunder at informere hyrede håndværkere og andre udefra om, at vi er en røgfri kommune. 

Du finder rygereglerne i den personalepolitiske retningslinje for røgfri arbejdstid på Ishøj Kommunes intranet Uglen. 

Du kan hente den her: ’Retningslinje for røgfri arbejdstid’.