Hvad kan vi hjælpe med?

Oplysninger om behandling af dine og dit barns data i forbindelse med test af Covid-19 på skolerne

Ishøj Kommune er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med test af eleverne for Covid-19 på skolerne.

Vores kontaktoplysninger er følgende:
Ishøj Kommune
Center for Dagtilbud og Uddannelse
Ishøj Store Torv 20, 5. sal
2635 Ishøj
Telefon: 43 57 75 50

Du kan kontakte os med sikker digital post via siden www.ishoj.dk/CDU

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at muliggøre Ishøj Kommunes opgaver i forhold til smitteopsporing i tilfælde af Covid-19.

Retsgrundlag for behandlingen

Covid-19 testen foretages med hjemmel i Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for COVID19-test i forbindelse med genåbning af grundskoler (herunder efterskoler og frie fagskoler) og ungdoms- og voksenuddannelser af 17. marts 2021 hvor det fremgår at kommunerne skal stille tilstrækkelig lokal testkapacitet til rådighed enten på skolerne eller i umiddelbar nærhed heraf på grundskoleområdet inkl. fri- og privatskoler, og allerede åbne specialundervisningstilbud, STU, men ekskl. efterskoler og frie fagskoler. 

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens1 artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige persondata), da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den Ishøj Kommune har fået pålagt, samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra i (følsomme persondata i tilfælde af positiv test). Vi behandler dit CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11 stk. 1, da behandlingen er nødvendig for at kunne identificere den testede.

Kategorier af personoplysninger

Ved hver test indberettes følgende oplysninger:

 • Elevens navn og personnummer
 • Resultat af test (positiv/negativ/inkonklusiv)
 • Telefon nr. (For elever under 15 år er det forældrenes telefonnummer der noteres. For elever over 15 år er det elevens telefonnummer der noteres.
 • At eleven/elevens forældre har givet samtykke til test 
 • Dato og klokkeslæt for udført test
 • Navn på den der har udført testen
 • Oplysninger om evt. komplikationer
 • Evt. opfølgning og givne råd

Hvordan er Ishøj Kommune kommet i besiddelse af dine personoplysninger?

Vi har fået oplysningerne fra Folkeregistret, Aula, elevregistreringssystemet IST TEA, dit barns elevmappe på skolen og via indberetning fra de enkelte elever og forældre i forbindelse med selve Covid-19-testen.

Modtagere  
Testsvar indberettes via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssy-stem (SEI2), som Ishøj Kommune har en databehandleraftale med.

Hvordan opbevarer Ishøj Kommune dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares sikkert i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).

De  oplysninger vi behandler om dit barn og dig, vil blive slettet i henhold til de centrale myndigheders retningslinjer, eller når et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. 

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Ishøj Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen.

Du har følgende rettigheder:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Ishøj Kommune behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandlingen. Du har visse i tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne bortset fra opbevaring med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Vil du klage?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Hvis du har spørgsmål til eller er utilfreds med, hvordan kommunen behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

Daniel Bach
Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
Mail: dpo-d@hvidovre.dk
Tlf. 2399 0519

Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 19. marts 2021