Hvad kan vi hjælpe med?

Teknik- og Bygningsudvalget

Her kan du læse om de opgaver, der hører under Teknik- og Bygningsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter Planloven, Byggeloven, Vej- og ekspropriationsloven, Udstykningsloven, Lov om trafikselskaber samt en række andre love indenfor det tekniske område. 

  • Opgaverne efter love på området 
    Bl.a. arealanvendelse i henhold til planlovgivningen, herunder den umiddelbare forvaltning af kommune- og lokalplanlægning, landzonelovgivning, matrikulære sager og deklarationer, bygge- og boligforhold, herunder byggesagsbehandling og lokalplanbestemmelser, dvs. udstedelse af byggetilladelser og stillingtagen til dispensationsansøgninger fra byggelov og lokalplaner, deklarationer m.v.

    Veje, stier, broer, tunneller, lysregulering, vejafvanding m.v., herunder anlægs- og vedligeholdelsesopgaver, trafiksikkerhed og trafikhandlingsplaner, herunder hastighedsregulerende foranstaltninger, vejbelysning, skiltning, informationstavler m.v., kollektiv trafik og hyrevognskørsel, vedligeholdelse og anlæg af kommunale arealer, herunder pladser/torve, parker, skovbeplantninger, engarealer, søer og vandhuller, vandløb, idrætsanlæg, offentlige legepladser, havnearealer m.v.

    Projektforslag og udførelse af alle kommunale bygningsarbejder uanset benyttelsesformål, vedligeholdelse og drift af kommunale bygninger, herunder tekniske anlæg og installationer samt energiforsyning, energistyring og energirenovering.
  • Forslag og indstilling til byrådet 
    Lokalplaner, planer for udvalgets ansvarsområder, i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget, større vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder i samråd med det udvalg, hvorunder ejendommen hører, anlægsplaner for byggerier og friarealer i samråd med det udvalg, hvorunder ejendomme hører.

Medlemmer af Teknik- og Bygningsudvalget

Annelise Madsen
Annelise Madsen

Annelise MadsenSocialdemokratiet

Henrik Olsen
Henrik Olsen
Næstformand

Henrik OlsenSocialdemokratiet

Johnna Stark
Johnna Stark

Johnna Stark Ishøjlisten

Poul Rikardt Jørgensen
Poul Rikardt Jørgensen
2. viceborgmester, formand

Poul Rikardt JørgensenDansk Folkeparti