Hvad kan vi hjælpe med?

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse til unge i alderen 16-25 år med vidtgående vanskeligheder

STU´en er for dig, der ikke har mulighed for at tage en anden ungdomsuddannelse, selvom du får specialpædagogisk støtte. Der kan være tale om unge med:

  • mental retardering
  • svære bevægelseshandicap
  • multiple vanskeligheder
  • autisme
  • svær ADHD
  • psykiatriske lidelser

Målet med uddannelsen er, at du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Samtidig giver uddannelsen en tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer og netværk.

Du kan modtage tilbud om en STU efter undervisningspligtens ophør og indtil det fyldte 25. år. STU´en skal færdiggøres senest 5 år efter, at den er påbegyndt. Det normale vil være et forløb på 3 sammenhængende år, men det kan strække sig over 5 år, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt eller nødvendigt.

Hvad består en STU af?

STU´en er ikke blot en videreførelse af undervisningen i folkeskolen - den udgør et springbræt til voksentilværelsen og udgør en ny start i dit liv, hvor du kan prøve dine muligheder og færdigheder af. Uddannelsen planlægges individuelt, og den tilrettelægges ud fra dine forudsætninger, behov og ønsker. Det er dog et krav, at uddannelsen skal indeholde elementer og aktiviteter som:

  • er almendannende og rettet mod personlig og social udvikling, så du kan deltage selvstændigt og aktivt i samfunds- og fritidslivet
  • er specifikke og målrettede og støtter udviklingen af dine særlige evner, færdigheder og interesserer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer
  • praktik, hvor dine muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø bliver udviklet og afprøvet
  • vejledning (herunder boundervisning) 

Undervisningstimetallet skal mindst udgøre 840 timer årligt (Dette svarer til 28 lektioner á 45 min. i 40 uger). Andelen af praktiske aktiviteter, herunder praktik, kan højst udgøre 280 timer årligt.

Når du har afsluttet STU´en modtager du et kompetencepapir, som beskriver de kompetencer, du har opnået.

Hvordan får man et tilbud om STU?

Hvis du vil vide mere om STU, kan du kontakte udskolingskonsulent Laila Kjeldgaard eller Ishøj Uddannelse og Job (IUJ) www.ishoj.dk/iuj. Du finder kontaktoplysninger i de grå bokse til højre.

Hvis uddannelsesvejlederen fra IUJ og udskolingskonsulenten vurderer, at du er i målgruppen for STU, udarbejder uddannelsesvejlederen fra IUJ en indstilling til visitationsudvalget, som herefter skal godkende, at du er berettiget til uddannelsen.

Kort efter godkendelsen vil du blive inviteret til et møde med uddannelsesvejlederen fra IUJ og udskolingskonsulenten, hvor vi drøfter mulige uddannelsessteder, som det kunne være relevant for dig at besøge og evt. komme i praktik. På baggrund af dialogen træffes endelig beslutning om uddannelsessted. 

Lovgivning og klagemulighed

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov trådte i kraft 1. august 2007. Alle unge med særlige behov har et lovfæstet krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de har bopæl.

Du finder loven om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - Lov 564 af 6. juni 2007 her

Du finder bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - BEK nr. 974 af 19. juli 2007 her

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 4. sal
2635 Ishøj

Tlf. 43577580Skriv til Center for Børn og Forebyggelse via Digitalpost (e-boks)

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 22. juni 2020