Hvad kan vi hjælpe med?

Spildevand og Regnvand

Her kan findes oplysninger om spildevand, kloakering, regnvand, nedsivning i faskine, spildevandsplan, tilslutningstilladelser til virksomheder samt afdragsordninger.

Spildevand og kloakering

Hele Ishøj Kommune er kloakeret. Spildevandet renses på Spildevandscenter Avedøre, som også modtager spildevand fra andre kommuner. 

Spildevandsforsyningen i Ishøj Kommune sker fra forsyningsselskabet Ishøj Spildevand A/S under Ishøj Forsyning A/S. Ishøj Spildevand A/S ejer og står for driften af alle spildevandsledninger og kloakanlæg. 

Den tidligere kommunale vandforsyning og kloakforsyning er overgået til forsyningsselskabet Ishøj Forsyning A/S . Ishøj Forsyning A/S er ejet af Ishøj Kommune. Hovedopgaverne for Ishøj Forsyning A/S er at levere rent drikkevand til forbrugerne og at lede spildevand og regnvand væk fra forbrugerne på en miljømæssig god måde.

Informationer om vand- og kloakforsyning, kan nu søges på Ishøj Forsyning A/S's hjemmeside

Du kan også tage kontakt enten på telefon 43 57 77 77 eller e-mail info@ishojforsyning.dk.

Spildevand fra virksomheder

Hvis din virksomhed afleder spildevand, stiller kommunen særlige krav til spildevandets kvalitet, før det må afledes. Derfor skal man have en spildevandstilladelse.

Tilladelse til afledning af spildevand til kloak 

Hvis der fra virksomheden kun afledes almindeligt sanitetsspildevand samt overfladevand, stilles der normalt ikke særskilte krav til spildevandets kvalitet. 

Hvis der derimod afledes processpildevand, meddeler Center for Park, Vej og Miljø, efter ansøgning, særlig tilladelse jf. kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven, hvor der fastsættes nærmere vilkår for den tilladte mængde af spildevand, indholdet af forurenende stoffer samt eventuelt vilkår om målinger mv. 

Hvordan ansøges og hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? 

Hvis din virksomhed er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, eller hvis din virksomhed er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, skal ansøgning indgives via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø. Dette er et krav i lovgivningen. 

Hvis din virksomhed ønsker tilladelse til at aflede spildevand fra en vaskeplads eller vaskehal, bedes I indsende oplysningerne i nedestående skema til Center for Park, Vej og Miljø, pvm@ishoj.dk eller til Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj. 

Læs hvilke oplysninger skal du indsende ved ansøgning om afledning af spildevand fra vaskeplads/vaskehal. 

Øvrige virksomheder, som ønsker tilladelse til at aflede spildevand til kloak, kan kontakte Center for Park, Vej og Miljø på tlf. 43 57 77 77 eller via mail til pvm@ishoj.dk for yderligere hjælp til ansøgningen. 

Kravet om, at der foreligger en særlig spildevandstilladelse mht. afledning af processpildevand, kan kun fraviges, hvis Center for Park, Vej og Miljø vurderer, at afledningen er helt minimal og uden miljømæssig betydning. 

Direkte udledning af spildevand til recipient 

Tilladelse til udledning af processpildevand direkte til recipient (vandløb, søer eller havet) - altså hvor afledning ikke sker til offentlig kloak - meddeles efter ansøgning af Center for Park, Vej og Miljø, jf. kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven. 

Dog meddeles tilladelse til direkte udledning, efter ansøgning, af Miljøstyrelsen - hvis udledningen sker fra en virksomhed, hvor Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.

Spildevandsplan 2014 - 2022 for Ishøj Kommune

Ti

Ishøj Byråd vedtog den 7. oktober 2014 spildevandsplan for Ishøj Kommune 2014 - 2022
  
Spildevandsplan 2014-2022 afløser Spildevandsplan 2003-2013. Som noget nyt er klimatilpasning og håndtering af større mængder regnvand indarbejdet i Spildevandsplan 2014-2022.

Desuden beskriver planen Ishøj Kommunes målsætninger på spildevandsområdet, som er at:

•afløbssystemet og driften af dette skal respektere omgivende natur og miljø mest muligt
•opretholde og forbedre det høje serviceniveau for afledning af spildevand
•stor forsyningssikkerhed sikres
•ekstremregn og klimaændringer håndteres
•arbejdsmetoder skal tilpasses de aktuelle behov og muligheder
•uvedkommende vand skal reduceres
•mest muligt vand håndteres lokalt inden det ledes til regnvandssystem
•arbejdet skal ske i tæt samarbejde med Ishøj Forsyning.

Spildevandsplan 2014 -2022

Kort

Nedsivningspotentialekort

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan - Kort

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan - St. Vejeå

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan - Ændring af Tranegilde Mark Drængrøft og Byrende til spildevandsteknisk anlæg

Tillæg 4 til Spildevandsplan - Seperatkloakering og klimatilpasning af Ishøj Vandværk

Tillæg 5 til Spildevandsplan - Pilemølle Erhvervsområde Syd

Tillæg 6 til Spildevandsplan - Ørnekærs Vænge

Afdragsordning inden for spildevand

Ejendomsejere med en husstandsindkomst på ca.300.000 kr. har ved påbud om spildevandsrensning og tilslutning til kloak mulighed for at søge om en afdragsordning.
Afdragsordningen giver mulighed for, at ejendomsejer overlader etableringen af kloakanlægget til forsyningsselskabet ved at betale for anlægget via en afdragsordning over 20 år.

Bekendtgørelsen finder anvendelse på afgørelser, der er truffet og fremover skal træffes efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 (tilslutning til kloak) og § 30 stk. 1 (forbedret spildevandsrensning).
Bekendtgørelsen giver mulighed for, at ejendomsejere med en samlet husstandsindkomst på under 311.800 kr./år kan søge om en frist på minimum 3 år til at efterkomme afgørelsen og tilsvarende søge om en afdragsordning.
Grænsen for husstandsindkomst forhøjes med 40.800 kr. for hvert enkelt hjemmeboende barn under 18 år (dog max. 4 børn). I husstandsindkomsten skal indregnes værdien af egen bolig, da formue over 861.300 kr. er omfattet.
Ordningen giver mulighed for, at ejendomsejer overlader etableringen af kloakanlægget til forsyningsselskabet ved at ejendomsejer betaler for anlægget via en afdragsordning over 20 år.
Ejendomsejere, der fremover er modtager af afgørelse om tilslutning eller forbedret spildevandsrensning, vil forinden afgørelsen endeligt træffes, blive underrettet af Ishøj Kommune om muligheden for fristudsættelse og afdragsordning.

Opgørelsen af husstandsindkomsten sker ved hjælp af ansøgningsskema.
I skemaet oplyses den personlige indkomst for alle husstandens medlemmer, med udgangspunktet i årsopgørelsen fra året før.
Personlig indkomst er fx løn, feriepenge, social pension, dagpenge, kontanthjælp, SU mv. Kapital- og aktieindkomster skal sammen med tillæg for evt. formue over 797.600 kr. tillægges.

Det udfyldte ansøgningsskema samt årsopgørelser skal indsendes til Ishøj Kommune, Center for  Park, Vej og Miljø, på mail til pvm@ishoj.dk.

Ansøgningsskema

Vejledende notat til ansøgning om afdragsordning

Nedsivning af regnvand - Faskine

Inden du laver et nedsivningsanlæg, skal du søge kommunen om tilladelse. Det skal du bl.a. gøre for at sikre, at din grund ikke bliver oversvømmet, og at der ikke sker forurening af grundvandet.

Brug selvbetjeningsløsning Byg&Miljø til at søge om tilladelsen til etablering af faskine.

En faskine er typisk et udgravet hul i jorden, der er fyldt op med f. eks. større sten eller kraftige plastikrammer. Her kan vandet fra et regnskyl samle sig, før det fordeler sig i jorden. Der må kun ledes regnvand - og ikke spildevand fra huset - til faskinen.

Regnvand fra tage og befæstede arealer, der ikke benyttes til forurenende aktiviteter, anses normalt for at være meget lidt forurenende. Faskiner kan derfor være et godt miljømæssigt alternativ til kloakering, fordi regnvandet bliver til grundvand i stedet for at blive ført til kloak. På den måde er nedsivningsanlægget med til at øge grundvandsdannelsen.

Læs mere om, hvordan regnvand kan nedsives på egen geund i en faskine i Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 25. marts 2021