Hvad kan vi hjælpe med?

Tilladelse til støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen

Klima- og Miljøudvalget vedtog den 21. marts 2018 ”Miljøkonsekvensrapport for projekt om støjdæmpning langs Køge bugt Motorvejen” og meddeler tilladelse til projektet for støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

9. april 2018 

Projektet for støjdæmpning langs Køge Bugt motorvej er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den udarbejdede miljøkonsekvensrapport samt udkast til afgørelse om tilladelse til projektet for støjdæmpning langs Køge Bugt motorvejen har været i offentlig høring i 8 uger sideløbende med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg inkl. miljørapport for støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen.

Der er lavet et samlet høringsnotat for alle indsigelser og kommentarer, som er modtaget i forhold til etableringen af støjdæmpningen, da det ikke fremgår klart af alle høringssvar om de indsendt i henhold til planforslagene, projektet eller miljørapporterne.

Tilladelse til projekt for støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen

Miljøkonsekvensrapport

Høringsnotat

Notat opsummering

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk   eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal betales et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ishøj Kommune. Ishøj Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 54 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 10. april 2018