Hvad kan vi hjælpe med?

Tilskud til foreninger

For at få tilskud fra Ishøj Kommune skal en forening godkendes som tilskudsberettiget i Ishøj Kommune efter de regler, der er fastsat i Folkeoplysningsloven

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud på forskellige områder. Læs mere om tilskudsmulighederne i folderen ”Tilskud til foreningsarbejde i Ishøj” , i de vedtagne retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreningsarbejde 2018 eller ved at klikke i boksene nedenfor.

Ishøj Byråd fastsætter hvert år størrelsen af tilskudsrammen inden for de enkelte tilskudsområder.

Der ydes ikke økonomisk tilskud til distriktsforeninger, der dog har mulighed for at låne lokaler og udendørsanlæg efter regler, der er fastsat i Folkeoplysningsloven.

Ekstraordinære tilskud

Foreninger kan søge om ekstraordinært tilskud til inventar og udstyr.

For at søge om ekstraordinært tilskud til inventar, udstyr m.m, skal følgende betingelser være opfyldt:
1. Foreningen skal have bestået i mindst et år.
2. Foreningens driftsoverskud eller rørlige formue må ikke overstige 40.000 kr.

Ekstraordinære tilskud kan søges året rundt ved at fremsende en begrundet ansøgning vedlagt regnskabsoplysninger. Der er ikke et specielt ansøgningsskema.
Retningslinjer for tilskud til udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud indenfor folkeoplysningsområdet kan læses her.

Det er Folkeoplysningsudvalget, der beslutter, om der kan ydes tilskud. Udvalget kan i begrænset omfang dispensere fra formuegrænsen, når det kan påvises, at der opsamles kapital til investeringsformål m.m. i henhold til foreningens formål.

Ansøgning vedlagt oplysninger om foreningens formueforhold samt evt. tilbud fra en leverandør sendes på mail til Ishøj Kommune, Kultur og Fritidscentret (kultur@ishoj.dk).

Eliteidrætspulje

Foreninger i Ishøj kan to gange om året søge om tilskud til eliteidrætsarbejde. Ansøgningsfristerne er den 1. februar og 1. august.

Puljen kan kun søges af foreninger og ikke af enkeltpersoner.

Kriterier for at søge puljen
Puljen henvender sig til ikke-kommercielle idrætsforeninger som har hjemsted i Ishøj Kommune og som er anerkendt af Danmarks Idræts Forbund. Det er ikke muligt for enkeltpersoner at ansøge puljen.


Eliteidræt i Ishøj Kommune omfatter:
1) Foreninger med hold, der er repræsenteret på højeste niveau i Danmark inden for den enkelte sportsgrens konkurrencestruktur.
2) Foreninger i individuelle idrætsgrene (f.eks. kampsport og svømning), der har mange medlemmer, som dyrker idræt på højeste plan inden for den enkelte sportsgrens konkurrencestruktur.
 

Med udgangspunkt i den vedtagne budgetramme beslutter Folkeoplysningsudvalget, om der kan ydes tilskud samt størrelsen på dette.

Kriterier for tildeling af eliteidrætstilskud kan læses her

Ansøgning til eliteidrætspuljen sker ved at udfylde et ansøgningsskema samt et skema omkring foreningens budget. Begge skemaer sendes til kultur@ishoj.dk 

Ansøgningsskemaet findes her.

Skema vedrørende foreningens budget findes her.  

Lokaletilskud

Foreninger i Ishøj Kommune har mulighed for at ansøge om tilskud til lokaler. Dette kan være i forbindelse med enkeltstående foreningsaktiviteter såsom lejr, seminar eller lignende.

Der kan ydes tilskud til leje af privatejede lokaler og hytter til aktiviteter for børn og unge under 25 år i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Privatejede lokaler beliggende indenfor kommunens grænser, skal være godkendte af Ishøj Kommune til det angivne formål.

Der kan ydes max. 75 % i tilskud beregnet efter de satser, der er fastsat af Undervisningsministeriet.

Lokaletilskud søges ved at udfylde ansøgningsskemaet som kan hentes her.

Ansøgningen samt bilag på afholdt udgift sendes til kultur@ishoj.dk. Det skal tydeligt fremgå, hvor mange medlemmer, der har benyttet lokalet og heraf medlemmer under 25 år.

Medlemstilskud

Medlemstilskuddets størrelse fastsættes hvert år af Ishøj Byråd 

Medlemstilskuddet ydes pr. kontingentbetalende medlem uanset bopæl, dog er der en undtagelse for de politiske ungdomsforeninger.

Foreningen kan maksimalt modtage et tilskud fra Ishøj Kommune, som er svarende til foreningens samlede kontingentindhentelse.

I 2020 ser medlemstilskuddet til godkendte foreninger sådan ud:

Idrætsforeninger og Børne- og Ungdomsforeninger

Medlemmer under 25 år: 255 kr.
Medlemmer over 60 år: 155 kr.

Øvrige foreninger

Alle medlemmer uanset alder: 155 kr.

Politiske ungdomsorganisationer

Medlemmer under 25 år med bopæl i Ishøj: 255 kr.

Medlemmer med handicap:

Der ydes dobbelt tilskud til medlemmer med handicap. Medlemmet skal have et handicap i forhold til aktiviteten og der skal udfyldes en handicaperklæring for medlemmet. Handicaperklæringen kan hentes her.

Hvordan og hvornår skal der søges

Center for Kultur og Fritid sender information ud til de tilskudsberettigede foreninger i slutningen af februar, når der åbnes for ansøgning om medlemstilskud.

Ansøgningen foregår i Ishøj Foreningsportal. Her indtaster foreningen medlemstal og uploader revideret regnskab og medlemsliste. Læs mere om revision af foreningsregnskaber her.

Erklæring om indhentelse af børneattest skal e-godkendes, før der kan søges tilskud og det gøres også i Foreningsportalen. I højre side af skærmen findes link til mere information om børneattester.

I Foreningsportalen er der vejledning til, hvordan man logger på som foreningsbruger og hvordan der søges om medlemstilskud. Link til Foreningsportalen.

Foreningen skal sikre, at foreningens CVR nr. er registreret korrekt, og at dette er koblet sammen med foreningens NEM-konto. Udbetaling kan kun ske til foreningens NEM-konto.

Nye foreninger kan også søge om medlemstilskud. Tilskuddet tildeles for den resterende del af året, gældende fra den første hele måned efter godkendelsen.

Se retningslinjerne for at ansøge om medlemstilskud her.

Tilskud til deltagelse i internationale mesterskaber

Der kan ydes økonomisk tilskud til foreninger, der har medlemmer, som skal deltage i internationale mesterskaber.

Tilskuddet kan ydes til følgende mesterskaber:

Verdensmesterskaber
Olympiske Lege
Europamesterskaber
Nordiske mesterskaber

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering og ud fra følgende kriterier, hvor meget der kan ydes i tilskud:

Børn og unge har højeste prioritet
Der skal foreligge en officiel udtagelse
Der ydes alene tilskud til amatører

Ansøgning om tilskud, budget og en kopi af den officielle udtagelse, skal fremsendes til Kultur og Fritidscentret elektronisk på e-mail kultur@ishoj.dk.

Tilskud til leder- og instruktørkurser

Foreninger i Ishøj Kommune har mulighed for at søge om tilskud til leder- og instruktørkurser.

Der kan ydes et tilskud på 75 % af kursusudgiften, dog maximalt 2.109 kr. pr. person (2020), ex. transporttilskud.

Ansøgningen skal vedlægges kursusplan/ indbydelse og bilag for den afholdte udgift til kurset og transport. Ansøges der om tilskud til flere kurser, skal det tydeligt fremgå, hvilke bilag, der hører til hvilke kurser.

​Der ydes kun tilskud til overnatning, hvis det er inkluderet i kurset.

Der ydes tilskud til transportudgifter afholdt efter følgende principper:

Der stræbes efter den billigste løsning uanset om det er offentlig transport eller kørsel i egen bil.
Ved kørsel i egen bil ydes der kilometergodtgørelse efter statens laveste takst. Det forudsættes, at privatbiler så vidt muligt fyldes op, hvis flere deltager i det samme kursus.

Tilskud til kurser uden for Danmarks grænser skal forhåndsgodkendes af formanden for Folkeoplysningsudvalget. I skal derfor søge, inden I tager afsted.

Der kan søges løbende inden for kalenderåret.

Ansøgningsskema

Hent ansøgningsskemaet til ansøgning om tilskud til leder og instruktørkurser her.

Du skal sende ansøgningen til kultur@ishoj.dk

Tilskud til udviklingsarbejde og nye initiativer

Foreninger eller enkeltpersoner kan søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud til udviklings-arbejder og nye initiativer.
Folkeoplysningsudvalget afgør, hvilke projekter, der kan få tilskud, samt størrelsen på tilskuddet.

Projekterne kan godt strække sig over flere år, og der er mulighed for at søge tilskud flere gange i projektperioden.

Modtagere af tilskud fremsender regnskab og evaluering af projektet til Folkeoplysningsudvalget senest tre måneder efter projektafslutningen. Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at der skal udarbejdes statusrapporter.

Der kan søges om tilskud året rundt, og der er ikke et specielt ansøgningsskema. Ansøgning med en projektbeskrivelse samt et budget sendes på mail til Kultur og Fritidscentret (kultur@ishoj.dk).

Retningslinjer for tilskud til udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud indenfor folkeoplysningsområdet kan læses her.

Tilskud til venskabsbysamarbejde

For at udbrede kendskabet til Ishøj Kommunes venskabsbyer og skabe et godt samarbejde, kan foreninger i Ishøj Kommune søge tilskud til enten at besøge eller få besøg fra en venskabsby.

Hvis I som forening ønsker at søge om tilskud til venskabsbysamarbejde, skal I henvende jer i Center for Byudvikling, som administrerer ordningen.

Læs mere om Venskabsbysamarbejdet her.

Kopiservice

Folkeoplysningsudvalget har vedtaget en kopiserviceordning for foreninger, som er hjemmehørende i Ishøj Kommune.

Ordningen giver foreningerne mulighed for nemt at få trykt foreningsmeddelser, klubblade mm.

Kopiopgaverne udføres på rådhusets trykkeri, hvor der også er mulighed for efterbehandling af materialet såsom falsning, skæring, indbinding og laminering.

Mindre trykopgaver på op til 50 kopier kan i åbningstiden udføres på Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Materialet skal være klar til trykning. Det kan afleveres på rådhusets trykkeri eller fremsendes på mail-adressen: trykkeri@ishoj.dk. Det færdige materiale afhentes på Ishøj Kommunes trykkeri.

Læs mere om ordningen her.

Kontakt

Center for Kultur og Fritid

Ishøj Store Torv 20, 4. Nord
2635 Ishøj

kultur@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 13. januar 2020