Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Ungdomsskolebestyrelsens møde onsdag 4. oktober 2017 kl. 17.00

Lokation: Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud bedes meddelt aftentelefonen: 23395686Sagspunkter der skal behandles på mødet

22. Orienteringspunkter - Ungdomsskolebestyrelsen

Resume

Under dette punkt fremlægges orientering fra Formand, Ungdomsskolens ledelse og øvrige medlemmer af Ungdomsskolens bestyrelse

Sagsfremstilling

Orienteringen gives mundtligt på mødet - Nyt fra:

- Skole- og uddannelse

- Fritidsundervisning og unges medborgerskab

- Klub- og Fritidsliv

 

Ungdomsskolelederen indstiller at Ungdomsskolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

23. Bestyrelsens kommunikation mellem møderne

Sagsfremstilling

På sidste møde besluttede Ungdomsskolebestyrelsen, på Formandens foranledning, at kommunikationen mellem møderne tages op på næstkommende bestyrelsesmøde.

 

Formanden vil på mødet følge op på dette.

24. Ungdomsskolens strategi 2018

Resume

Ungdomsskolebestyrelsen bakkede på sidste møde op omkring Ungdomsskolelederens oplæg til overordnet strategi for 2018 - på mødet vil bestyrelsen få mulighed for at give yderligere input til strategien.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens leder vil på baggrund af oplæg fra sidste møde, opstarten i Ishøj Kommune, erfaringer fra ungeområdet lokalt og på landsplan og tendenser i ungdomsskoleverdenen give et bud på Ishøj Ungdomsskoles strategi og indsatser i 2018.

På baggrund af oplægget ønskes en drøftelse i Ungdomsskolebestyrelsen - med henblik på at kvalificere og underbygge ledelsens videre arbejde med strategien.

Ledelsen vil på baggrund af oplæg, drøftelse og bestyrelsens input efterfølgende begynde arbejdet med budget 2018 - som skal vedtages på kommende møde i Ungdomsskolebestyrelsen.

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Økonomi

Ungdomsskolens budgetramme

Indstilling

Ungdomsskolelederen indstiller at Ungdomsskolebestyrelsen spiller med på oplægget og giver sine input til det videre arbejde med at udarbejde Ungdomsskolens strategi for 2018

25. Ungdomsskolens anti-mobbestrategi

Resume

Ishøj Kommune har vedtaget nye regler om håndtering af mobning og national klageinstans mod mobning.

 

I forlængelse af dette besluttede Ungdomsskolebestyrelsen at der udarbejdes en antimobbestrategi for Ishøj Ungdomsskole.

Sagsfremstilling

En hurtigt arbejdende arbejdsgruppe har udarbejdet et forslag til antimobbestrategi for Ishøj Ungdomsskole.

 

Oplægget er klar på fredag og eftersendes her til Ungdomsskolebestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen.

Økonomi

Umiddelbart ingen

Indstilling

Ungdomsskolelederen indstiller at arbejdsgruppens forslag behandles og vedtages.

26. Input til opslag - Afdelingsleder Ungdomsskolen

Resume

I forlængelse af vakant afdelingslederstilling indhentes bestyrelsens input til kommende opslag og ansættelse af afdelingsleder for Fritidsundervisning og Unges medborgerskab.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolelederen vil på mødet - i forlængelse af strategidrøftelsen - gennemgå oplægget til hovedindhold i den vakante stilling.

Bestyrelsen vil i forlængelse af strategidrøftelsen give sine input til ansættelsesproceduren, som der efterfølgende igangssættes.

Formanden for Ungdomsskolens bestyrelse vil repræsentere bestyrelsen i det videre arbejde med ansættelsen.

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Økonomi

Ungdomsskolens budgetramme

Indstilling

Ungdomsskolebestyrelsen giver sine input til ansættelsesproceduren af den vakante afdelingslederstilling.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 26. februar 2021