Hvad kan vi hjælpe med?

Valgplakater

Regler for ophængning og nedtagning af valgplakater i Ishøj Kommune

Fristen for nedtagning af valgplakater er den 13. juni 2019 for både Europa-Parlamentsvalget den 26. maj og folketingsvalget den 5. juni.

Du skal ikke søge om tilladelse til opsætning af valgplakater, der måler 0,8 m2 eller derunder. 

Hvis valgplakaten måler mere end 0,8 m2, skal du søge om tilladelse til opsætning hos Park-, Vej-  og Miljøcenter i Ishøj Kommune. 

Alle valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske og juridiske person, der har iværksat opsætningen af valgplakater suppleret med oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på kontaktperson, der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lign.

Hvor må valgplakater hænges op?

Valgplakater på offentlige veje må hænges op på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må alene hænges op på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyningen.

Se illustration af, hvordan valgplakaten må hænge

Læs Vejdirektoratets vejledning til opsætning af valgplakater

Hvor må valgplakater ikke hænges op?

 • På motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg
 • I midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t
 • I midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder
 • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
 • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende
 • Nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten
 • Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
 • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten
 • På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Endvidere må valgplakater ikke hænges op på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.

Hent kort for at se, hvor valgplakater ikke må hænge i Ishøj

Hvad sker der, hvis reglerne ikke overholdes?

 • Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal tages ned inden for 24 timer, efter at vejbestyrelsen/kommunen har udstedt et påbud om nedtagning. 
 • Vejbestyrelsen/kommunen kan tage valgplakater ned, som ikke er taget ned inden for 24 timer, efter at vejbestyrelsen/kommunen har givet et påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum. 
 • Vejbestyrelsen/kommunen kan også tage valgplakater ned, som er hængt op i strid med reglerne, og som ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaten. 
 • Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan tages ned straks af vejbestyrelsen/kommuen eller politiet. Vejbestyrelsen/kommunen skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat. Valgplakater, der ikke er afhentet senest seks måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres. 
 • Vejbestyrelsens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer m.m. betales som udgangspunkt af ophængeren. 
 • Du kan ikke klage over vejbestyrelsens/kommunens afgørelse og dispositioner til højere administrativ myndighed.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 15. maj 2019